Monday, March 27, 2017

மூன்று ராஜாக்கள், மூன்று வெவ்வேறு சம்பவங்கள்For  all  that  is  in  the  world,  the  lust  of  the  flesh,  and  the  lust  of  the  eyes,  and  the  pride  of  life,  is  not  of  the  Father,  but  is  of  the  world.  (1  John  2:16)
ஏனெனில்,  மாம்சத்தின்  இச்சையும்,  கண்களின்  இச்சையும்,  ஜீவனத்தின்  பெருமையுமாகிய  உலகத்திலுள்ளவைகளெல்லாம்  பிதாவினாலுண்டானவைகளல்ல,  அவைகள்  உலகத்தினாலுண்டானவைகள்.  (1  யோவான்  2:16)

And  it  came  to  pass  in  an  eveningtide,  that  David  arose  from  off  his  bed,  and  walked  upon  the  roof  of  the  king's  house:  and  from  the  roof  he  saw  a  woman  washing  herself;  and  the  woman  was  very  beautiful  to  look  upon.  (2  Samuel  11:2)

And  David  sent  and  enquired  after  the  woman.  And  one  said,  Is  not  this  Bathsheba,  the  daughter  of  Eliam,  the  wife  of  Uriah  the  Hittite?  (2  Samuel  11:3)

And  David  sent  messengers,  and  took  her;  and  she  came  in  unto  him,  and  he  lay  with  her;  for  she  was  purified  from  her  uncleanness:  and  she  returned  unto  her  house.  (2  Samuel  11:4)
ஒருநாள்  சாயங்காலத்தில்  தாவீது  தன்  படுக்கையிலிருந்து  எழுந்து,  அரமனை  உப்பரிகையின்மேல்  உலாத்திக்கொண்டிருக்கும்போது,  ஸ்நானம்பண்ணுகிற  ஒரு  ஸ்திரீயை  உப்பரிகையின்மேலிருந்து  கண்டான்;  அந்த  ஸ்திரீ  வெகு  சௌந்தரவதியாயிருந்தாள்.  (2  சாமுவேல்  11:2)

அப்பொழுது  தாவீது,  அந்த  ஸ்திரீ  யார்  என்று  விசாரிக்க  ஆள்  அனுப்பினான்;  அவள்  எலியாமின்  குமாரத்தியும்,  ஏத்தியனான  உரியாவின்  மனைவியுமாகிய  பத்சேபாள்  என்றார்கள்.  (2  சாமுவேல்  11:3)

அப்பொழுது  தாவீது  ஆள்  அனுப்பி  அவளை  அழைத்துவரச்சொன்னான்;  அவள்  அவனிடத்தில்  வந்தபோது,  அவளோடே  சயனித்தான்;  பிற்பாடு  அவள்  தன்  தீட்டு  நீங்கும்படி  சுத்திகரித்துக்கொண்டு  தன்  வீட்டுக்குப்  போனாள்.  (2  சாமுவேல்  11:4)


Again,  the  devil  taketh  him  up  into  an  exceeding  high  mountain,  and  sheweth  him  all  the  kingdoms  of  the  world,  and  the  glory  of  them;  (Matthew  4:8)

And  saith  unto  him,  All  these  things  will  I  give  thee,  if  thou  wilt  fall  down  and  worship  me.  (Matthew  4:9)

Then  saith  Jesus  unto  him,  Get  thee  hence,  Satan:  for  it  is  written,  Thou  shalt  worship  the  Lord  thy  God,  and  him  only  shalt  thou  serve.  (Matthew  4:10)
மறுபடியும்,  பிசாசு  அவரை  மிகவும்  உயர்ந்த  மலையின்மேல்  கொண்டுபோய்,  உலகத்தின்  சகல  ராஜ்யங்களையும்  அவைகளின்  மகிமையையும்  அவருக்குக்  காண்பித்து:  (மத்தேயு  4:8)

நீர்  சாஷ்டாங்கமாய்  விழுந்து,  என்னைப்  பணிந்துகொண்டால்,  இவைகளையெல்லாம்  உமக்குத்  தருவேன்  என்று  சொன்னான்.  (மத்தேயு  4:9)

அப்பொழுது  இயேசு:  அப்பாலே  போ  சாத்தானே;  உன்  தேவனாகிய  கர்த்தரைப்  பணிந்துகொண்டு,  அவர்  ஒருவருக்கே  ஆராதனை  செய்வாயாக  என்று  எழுதியிருக்கிறதே  என்றார்.  (மத்தேயு  4:10)


At  the  end  of  twelve  months  he  walked  in  the  palace  of  the  kingdom  of  Babylon.  (Daniel  4:29)

The  king  spake,  and  said,  Is  not  this  great  Babylon,  that  I  have  built  for  the  house  of  the  kingdom  by  the  might  of  my  power,  and  for  the  honour  of  my  majesty?  (Daniel  4:30)

While  the  word  was  in  the  king's  mouth,  there  fell  a  voice  from  heaven,  saying,  O  king  Nebuchadnezzar,  to  thee  it  is  spoken;  The  kingdom  is  departed  from  thee.  (Daniel  4:31)

And  they  shall  drive  thee  from  men,  and  thy  dwelling  shall  be  with  the  beasts  of  the  field:  they  shall  make  thee  to  eat  grass  as  oxen,  and  seven  times  shall  pass  over  thee,  until  thou  know  that  the  most  High  ruleth  in  the  kingdom  of  men,  and  giveth  it  to  whomsoever  he  will.  (Daniel  4:32)
பன்னிரண்டு  மாதம்  சென்றபின்பு,  ராஜா  பாபிலோன்  ராஜ்யத்தின்  அரமனைமேல்  உலாவிக்கொண்டிருக்கும்போது:  (தானியேல்  4:29)

இது  என்  வல்லமையின்  பராக்கிரமத்தினால்,  என்  மகிமைப்பிரதாபத்துக்கென்று,  ராஜ்யத்துக்கு  அரமனையாக  நான்  கட்டின  மகா  பாபிலோன்  அல்லவா  என்று  சொன்னான்.  (தானியேல்  4:30)

இந்த  வார்த்தை  ராஜாவின்  வாயில்  இருக்கும்போதே,  வானத்திலிருந்து  ஒரு  சத்தம்  உண்டாகி:  ராஜாவாகிய  நேபுகாத்நேச்சாரே,  ராஜ்யபாரம்  உன்னைவிட்டு  நீங்கிற்று.  (தானியேல்  4:31)

மனுஷரினின்று  தள்ளப்படுவாய்;  வெளியின்  மிருகங்களோடே  சஞ்சரிப்பாய்;  மாடுகளைப்போல்  புல்லை  மேய்வாய்;  இப்படியே  உன்னதமானவர்  மனுஷருடைய  ராஜ்யத்தில்  ஆளுகைசெய்து,  தமக்குச்  சித்தமாயிருக்கிறவனுக்கு  அதைக்  கொடுக்கிறாரென்பதை  நீ  அறிந்துகொள்ளுமட்டும்  ஏழு  காலங்கள்  உன்மேல்  கடந்துபோகும்  என்று  உனக்குச்  சொல்லப்படுகிறது  என்று  விளம்பினது.  (தானியேல்  4:32)

No comments:

Post a Comment

Copying or re-posting the Scripture is welcomed and encouraged. Everything on this site is Free. No copyright! Please read and report any errors. Please publish as a book. Host on your website. Thank you!