Friday, December 14, 2018

Exodus (Chapter 21 to 40)


(21:1) mealum, nee avarga'lukku a'rivikkavea'ndiya piramaa'nangga'laavana:

(21:2) ebireyaril oru adimaiyaik ko'ndaayaanaal, avan aa'ruvarusham seaviththu, eazhaam varushaththilea on'rum kodaamal viduthalaipet'rup poagakkadavan.

(21:3) on'rikkaaranaay vanthirunthaanaanaal, on'rikkaaranaayp poagakkadavan; vivaagampa'n'ninavanaay vanthirunthaanaanaal, avan pe'njaathi avanoadeakoodap poagakkadava'l.

(21:4) avan ejamaan avanukku oru pe'n'nai vivaagagnseythukoduththum, ava'l avanukku aa'npi'l'laiga'laiyaavathu pe'npi'l'laiga'laiyaavathu pet'rum irunthaal, anthap pe'n'num ava'l pi'l'laiga'lum ava'l ejamaanaich searakkadavarga'l; avan maaththiram on'riyaayp poagakkadavan.

(21:5) antha vealaikkaaran: en ejamaanaiyum en pe'njaathiyaiyum en pi'l'laiga'laiyum neasikki'rean; naan viduthalai pet'ruppoaga manathillai en'ru manappoorvamaaych solvaanaanaal,

(21:6) avan ejamaan avanai niyaayaathibathiga'lidaththil azhaiththukko'ndupoay, avanaik kathavin arugeayaavathu kathavunilaiyin arugeayaavathu searappa'n'ni, anggea avan ejamaan avan kaathaik kambiyinaalea kuththakkadavan; pinbu avan en'raikkum avanidaththilea seaviththukko'ndirukkakkadavan.

(21:7) oruvan than maga'lai vealaikkaariyaaga vit'ruppoattaanaanaal, vealaikkaaran viduthalaipet'rup poavathupoala ava'l poagakkoodaathu.

(21:8) ava'laith thanakku niyamiththuk ko'nda ejamaanin paarvaikku ava'l thagaathava'laayp poanaal, ava'l meedkappadalaam; avan ava'lukkuth thuroagampa'n'ni, ava'lai anniyar kaiyil vit'ruppoada avanukku athigaaram illai.

(21:9) avan than kumaaranukku ava'lai niyamiththirunthaanaanaal, than kumaaraththiga'lai nadaththuvathupoala ava'laiyum nadaththakkadavan.

(21:10) avan vea'roru pe'n'naik ko'ndaanaagil, iva'lukkuriya annavasthira vivaagakkadamai aagiya ivaiga'lil ku'raivuseyyaamal iruppaanaaga.

(21:11) immoon'rum avan ava'lukkuch seyyaama'rpoanaal, ava'l pa'nangkodaamal viduthalaipet'ruppoagakkadava'l.

(21:12) oru manithanaich saagumpadi adiththavan, nichchayamaayk kolaiseyyappadakkadavan.

(21:13) oruvan pathivirunthu kollaamal, theavachseyalaayth than kaikku nearittavanaik kon'raal, avan oadippoaych searavea'ndiya sthalaththai unakku niyamippean.

(21:14) oruvan pi'ranukku viroathamaagach sathimoasagnseythu, avanaith thu'nigaramaayk kon'rupoattaal, avanai en balipeedaththilirunthum pidiththukko'ndupoayk kolaiseyyavea'ndum.

(21:15) than thagappanaiyaavathu than thaayaiyaavathu adikki'ravan nichchayamaayk kolaiseyyappadakkadavan.

(21:16) oruvan oru manithanaith thirudi vit'ruppoattaalum, ivan avan vasaththilirukkak ka'ndupidikkappattaalum, avan nichchayamaayk kolaiseyyappadakkadavan.

(21:17) than thagappanaiyaavathu than thaayaiyaavathu sabikki'ravan nichchayamaayk kolaiseyyappadakkadavan.

(21:18) manithar sa'ndaipa'n'ni, oruvan mat'roruvanaik kallaal e'rinthathinaalaavathu kaiyaal adiththathinaalaavathu avan saavaamal kattilkidaiyaayk kidanthu,

(21:19) thirumba ezhunthirunthu ve'liyilea than oon'rukoalaip pidiththukko'ndu nadamaadinaal, adiththavan aakkinaikku neenggalaayiruppaan; aanaalum, avanukku vealai minakketta nashdaththaik koduththu, avanai nan'raayk ku'namaakkuvikkakkadavan.

(21:20) oruvan thanakku adimaiyaanavanaiyaavathu thanakku adimaiyaanava'laiyaavathu, koalaal adiththathinaalea, avan kaiyaal i'ranthupoanaal, pazhikkuppazhi vaanggappadavea'ndum.

(21:21) oru naa'laavathu ira'ndu naa'laavathu uyiroadirunthaal, avarga'l avanudaiya udaimaiyaagaiyaal, pazhivaanggavea'ndiyathillai.

(21:22) manithar sa'ndaipa'n'ni, karppavathiyaana oru sthireeyai adiththathinaal, ava'lukku vea'rea seathamillaamal karppam vizhunthupoanaal, adipatta sthireeyin purushan adiththavanmeal sumaththugi'ratha'rkuththakkathaayum niyaayaathibathiga'l seyyum theerppinpadiyum tha'ndam kodukkavea'ndum.

(21:23) vea'rea seathamu'ndaanaal, jeevanukku jeevan,

(21:24) ka'n'nukkuk ka'n, pallukkup pal, kaikkuk kai, kaalukkuk kaal,

(21:25) soottukkuch soodu, kaayaththukkuk kaayam, thazhumbukkuth thazhumbu pazhi kodukkavea'ndum.

(21:26) oruvan than adimaiyaanavan ka'n'naiyaagilum than adimaippe'n'nin ka'n'naiyaagilum adiththathinaal athaik keduththaal, avan ka'n'nukkup bathilaaga avanai viduthalaipa'n'nividavea'ndum.

(21:27) avan than adimaiyaanavan pallaiyaavathu than adimaippe'n'nin pallaiyaavathu uthira adiththaal, avan pallukkup bathilaaga avanai viduthalaipa'n'nividavea'ndum.

(21:28) oru maadu oru purushanaiyaavathu oru sthireeyaiyaavathu muttinathinaal saavu'ndaanaal, antha maadu kalle'riyappadavea'ndum, athin maamsam pusikkappadalaagaathu; appozhuthu maattin ejamaan aakkinaikku neenggalaayiruppaan.

(21:29) than maadu vazhakkamaay muttugi'ra maadaayirunthu, athu athin ejamaanukku a'rivikkappattum, avan athaik katti vaikkaathathinaal, athu oru purushanaiyaavathu oru sthireeyaiyaavathu kon'rupoattaal, maadum kalle'riyappadavea'ndum, athin ejamaanum kolaiseyyappadavea'ndum.

(21:30) abaraatham kodukkumpadi theerkkappattathaanaal, avan than jeevanai meedkumporu'laaga vithikkappatta abaraathaththaik kodukkakkadavan.

(21:31) athu oruvan maganai muttinaalum sari, oruvan maga'lai muttinaalum sari, inthath theerppinpadiyea avanukkuch seyyappadavea'ndum.

(21:32) antha maadu oru adimaiyaanavanaiyaavathu oru adimaippe'n'naiyaavathu muttinaal, atha'rku udaiyavan avarga'ludaiya ejamaanukku muppathu seakkal ni'raiyaana ve'l'liyaik kodukkakkadavan; maadu kalle'riyappadavea'ndum.

(21:33) oruvan oru kuzhiyaith thi'ranthu vaiththathinaalaavathu, oru kuzhiyai vetti athai moodaatheapoanathinaalaavathu, athilea oru maadaavathu oru kazhuthaiyaavathu vizhunthaal,

(21:34) kuzhikku udaiyavan atha'rku eedaagap pa'naththai mirugaththin ejamaanukkuk kodukkakkadavan; seththathoa avanudaiyathaagavea'ndum.

(21:35) oruvanudaiya maadu mat'ravanudaiya maattai muttinathinaal athu seththaal, uyiroadirukki'ra maattai avarga'l vit'ru, athin kirayaththaip panggittu, seththathaiyum panggittukko'l'lakkadavarga'l.

(21:36) antha maadu munnamea muttugi'ra maaden'ru athin ejamaan a'rinthirunthum, athaik kattivaikkaathirunthaal, avan maattukku maattaik kodukkakkadavan; seththathoa avanudaiyathaagavea'ndum.


(22:1) oruvan oru maattaiyaavathu oru aattaiyaavathu thirudi, athaik kon'raal, allathu athai vit'raal, avan antha maattukku ainthu maaduga'laiyum, antha aattukku naalu aaduga'laiyum bathilaagak kodukkakkadavan.

(22:2) thirudan kannamidugaiyil ka'ndupidikkappattu, adikkappattuch seththaal, avan nimiththam iraththappazhi sumaraathu.

(22:3) sooriyan avanmeal uthiththirunthathaanaal, avan nimiththam iraththappazhi sumarum; thirudan bathil koduththuth theerkkavea'ndum; avan kaiyil on'rum illaathirunthaal, thaan seytha ka'lavukkaaga vilaippadakkadavan.

(22:4) avan thirudina maadaavathu kazhuthaiyaavathu aadaavathu uyirudanea avan kaiyil ka'ndupidikkappattaal, irattippaay avan kodukkavea'ndum.

(22:5) oruvan pi'ranudaiya vayalilaavathu thiraadchaththoattaththilaavathu than mirugajeevanai meayavittaal, avan than suyavayalilum thiraadchaththoattaththilumu'l'la palanil uththamamaanathai eduththu, bathil seluththakkadavan.

(22:6) akkini ezhumbi, mudka'lil pat'ri, thaaniyappoaraiyaavathu, vi'laintha payiraiyaavathu, vayalilu'l'la vea'rea ethaiyaavathu eriththuppoattatheayaanaal, akkiniyaik ko'luththinavan akkinich seathaththi'rku uththaravaatham pa'n'navea'ndum.

(22:7) oruvan pi'ranudaiya vasaththil thiraviyaththaiyaavathu, udaimaiga'laiyaavathu adaikkalamaaga vaiththirukkumpoathu, athu avan veettilirunthu thirudappattuppoanaal, thirudan agappattaanaagil, avan atha'rku irattippaagak kodukkavea'ndum.

(22:8) thirudan agappadaatheapoanaal, antha veettukkaaran thaanea pi'ranudaiya poru'lai abagariththaanoa illaiyoa en'ru a'riyumpadi niyaayaathibathiga'lidaththil avanaik ko'ndupoagavea'ndum.

(22:9) kaa'naama'rpoana maadu, kazhuthai, aadu, vasthiram muthaliyavaiga'lil yaathon'raip pi'ranoruvan thannudaiyathu en'ru sollik kut'ragnsaat'rinaal, iruthi'raththaarudaiya vazhakkum niyaayaathibathiga'lidaththil varakkadavathu; niyaayaathibathiga'l evanaik kut'ravaa'li en'ru theerkki'raarga'loa, avan mat'ravanukku irattippaagak kodukkakkadavan.

(22:10) oruvan than kazhuthaiyaiyaavathu maattaiyaavathu aattaiyaavathu mat'ra yaathoru mirugajeevanaiyaavathu pi'ran vasaththil vittirukkumpoathu, athu seththaalum, seathappattuppoanaalum, oruvarum kaa'naathapadi oattikko'ndu poagappattaalum,

(22:11) avan thaan pi'ranudaiya poru'lai abagarikkavillaiyen'ru karththar pearil idum aa'nai avarga'l iruvarukkum naduththeerkkakkadavathu; udaiyavan athai anggigarikkavea'ndum; mat'ravan bathila'likkavea'nduvathillai.

(22:12) athu avan vasaththilirunthu thirudappattuppoayit'raanaal, avan athin ejamaanukku atha'rkaaga uththaravaatham pa'n'nakkadavan.

(22:13) athu pee'ru'ndupoayit'raanaal, atha'rkuch saadchiyai oppuvikkavea'ndum. pee'ru'ndatha'rkaaga avan uththaravaatham pa'n'navea'nduvathillai.

(22:14) oruvan pi'ranidaththil ethaiyaagilum iravalaaga vaangginathu'ndaanaal, atha'rku udaiyavan kooda iraathapoathu, athu seathappattaalum, seththuppoanaalum, avan atha'rku uththaravaathampa'n'navea'ndum.

(22:15) atha'rku udaiyavan kooda irunthaanaagil, avan uththaravaatham pa'n'navea'nduvathillai; athu vaadagaikku vaanggappattirunthaal, athu avan vaadagaikku vantha seatham.

(22:16) niyamikkappadaatha oru kannigaiyai oruvan moasampoakki ava'loadea sayaniththaal, avan ava'lukkaagap parisamkoduththu, ava'lai vivaagampa'n'nakkadavan.

(22:17) ava'l thagappan ava'lai avanukkuk kodukkamaattean en'raanaagil, kannigaiga'lukkaagak kodukkappadum parisa mu'raimaiyinpadi avan pa'naththai ni'ruththuk kodukkavea'ndum.

(22:18) sooniyakkaariyai uyiroadea vaikkavea'ndaam.

(22:19) mirugaththoadea pu'narugi'ravan evanum kollappadavea'ndum.

(22:20) karththar oruvarukkea ozhiya vea'rea theavarga'lukkup baliyidugi'ravan sanggarikkappadakkadavan.

(22:21) anniyanaich si'rumaippaduththaamalum odukkaamalum iruppeerga'laaga; neengga'lum egipthu theasaththil anniyarga'laayiruntheerga'lea.

(22:22) vithavaiyaiyum thikkat'ra pi'l'laiyaiyum odukkaamal iruppeerga'laaga;

(22:23) avarga'lai evva'lavaagilum odukkumpoathu, avarga'l ennai noakki mu'raiyittaal, avarga'l mu'raiyiduthalai naan nichchayamaayk keattu,

(22:24) koabammoo'ndavaraagi, ungga'laip pattayaththinaal kolaiseyvean; ungga'l manaiviga'l vithavaiga'lum, ungga'l pi'l'laiga'l thikkat'ra pi'l'laiga'lumaavaarga'l.

(22:25) ungga'lukku'l si'rumaippattirukki'ra en janangga'lil oruvanukku neengga'l pa'nam kadanaagak koduththirunthaal, vattivaanggugi'ravarga'lpoala avanidaththil vatti vaanggavea'ndaam.

(22:26) pi'ranudaiya vasthiraththai eedaaga vaangginaal, pozhuthupoagumunnamea athai avanukkuth thirumbak koduththu viduvaayaaga.

(22:27) avan poarvai athuthaanea, athuvea avan than udambai moodikko'l'lugi'ra vasthiram; vea'ru ethinaalea poarththup paduththukko'l'luvaan? avan ennai noakki mu'raiyidumpoathu, naan avanukkuch sevikoduppean, naan irakkamu'l'lavaraayirukki'rean.

(22:28) niyaayaathibathiga'laith thooshiyaamalum, un janaththin athibathiyaich sabiyaamalum iruppaayaaga.

(22:29) muthal muthal pazhukkum un pazhaththaiyum, vadiyum un irasaththaiyum kaa'nikkaiyaagach seluththath thaamathikkavea'ndaam. un kumaararil mutha'rpea'raanavanai enakkuk koduppaayaaga.

(22:30) un maaduga'lilum un aaduga'lilum appadiyea seyvaayaaga; kuttiyaanathu eazhunaa'l than thaayoadea irukkattum; ettaam naa'lilea athai enakkuch seluththuvaayaaga.

(22:31) neengga'l enakkup parisuththa manusharaayirukkakkadaveerga'l; ve'liyilea pee'ru'nda maamsaththaip pusiyaamal, athai naayga'lukkup poattuvidungga'l.


(23:1) abaa'ndamaana sollai eat'rukko'l'laayaaga; kodumaiyu'l'la saadchikkaaranaayirukka aagaathavanoadea kalavaayaaga.

(23:2) theemaiseyya thira'laanapearga'laip pinpat'raathiruppaayaaga; vazhakkilea niyaayaththaip puratta miguthiyaanavarga'lin padchaththil saaynthu, uththaravu sollaathiruppaayaaga.

(23:3) viyaachchiyaththilea thariththiranudaiya mugaththaip paaraayaaga.

(23:4) un saththuruvin maadaavathu avanudaiya kazhuthaiyaavathu thappippoagakka'ndaal, athaith thirumba avanidaththil ko'ndupoay viduvaayaaga.

(23:5) unnaip pagaikki'ravanudaiya kazhuthai sumaiyoadea vizhunthukidakkak ka'ndaayaanaal, atha'rku uthaviseyyaathirukkalaamaa? avasiyamaay avanoadea kooda atha'rku uthaviseyvaayaaga.

(23:6) unnidaththilirukki'ra e'liyavanudaiya viyaachchiyaththil avanudaiya niyaayaththaip purattaayaaga.

(23:7) ka'l'lakkaariyaththukkuth thooramaayiruppaayaaga; kut'ramillaathavanaiyum neethimaanaiyum kolaiseyyaayaaga; naan thunmaarkkanai neethimaan en'ru theerkkamaattean.

(23:8) parithaanam vaanggaathiruppaayaaga; parithaanam paarvaiyu'l'lavarga'laik kurudaakki, neethimaanga'lin vaarththaiga'laip purattum.

(23:9) anniyanai odukkaayaaga; egipthu theasaththil anniyarga'laayiruntha neengga'l anniyanudaiya iruthayaththai a'rinthirukki'reerga'lea.

(23:10) aa'ruvarusham nee un nilaththil payirittu, athin palanaich searththukko'l.

(23:11) eazhaam varushaththil un janaththilu'l'la e'liyavarga'l pusikkavum, meethiyaanathai ve'liyin jenthukka'l thinnavum, antha nilam summaa kidakka vittuviduvaayaaga; un thiraadchaththoattaththaiyum un olivaththoappaiyum appadiyea seyvaayaaga.

(23:12) aa'runaa'l un vealaiyaich seythu, eazhaamnaa'lilea un maadum un kazhuthaiyum i'laippaa'ravum, un adimaippe'n'nin pi'l'laiyum anniyanum i'laippaa'ravum oaynthiruppaayaaga.

(23:13) naan ungga'lukkuch sonnavaiga'l yaavat'rilum saavathaanamaayirungga'l. anniya theavarga'lin pearaich sollavea'ndaam; athu un vaayilirunthu pi'rakkak keadkappadavum vea'ndaam.

(23:14) varushaththil moon'rutharam enakkup pa'ndigai aasarippaayaaga.

(23:15) pu'lippillaa appappa'ndigaiyaik ko'ndaadi, naan unakkuk katta'laiyittapadiyea aabib maathaththin ku'riththa kaalaththil eazhunaa'l pu'lippillaa appam pusippaayaaga; antha maathaththil egipthilirunthu pu'rappattaayea, en sannithiyil ve'rungkaiyaay varavea'ndaam.

(23:16) nee vayalil vithaiththa un payir vealaiga'lin mutha'rpalanaich seluththugi'ra a'ruppukkaala pa'ndigaiyaiyum, varushamudivilea nee vayalil un vealaiga'lin palanaich searththuth theernthapoathu, searppukkaala pa'ndigaiyaiyum aasarippaayaaga.

(23:17) varushaththil moon'rutharam un aa'nmakka'l ellaarum karththaraagiya aa'ndavarudaiya sannithiyil varakkadavarga'l.

(23:18) enakku idum baliyin iraththaththaip pu'liththamaavudan seluththavea'ndaam, enakku idum baliyin kozhuppai vidiya'rkaalamvaraikkum vaikkavum vea'ndaam.

(23:19) un nilaththil muthal vi'laichchalga'lil mutha'r kaniyai un theavanaagiya karththarudaiya aalayaththukkuk ko'ndu varuvaayaaga; ve'l'laattukkuttiyai athin thaayin paalilea samaikkavea'ndaam.

(23:20) vazhiyil unnaik kaakki'ratha'rkum, naan aayaththampa'n'nina sthaanaththukku unnaik ko'ndupoaych searkki'ratha'rkum, ithoa, naan oru thoothanai unakku munnea anuppugi'rean.

(23:21) avar samugaththil echcharikkaiyaayirunthu, avar vaakkukkuch sevikodu; avaraik koabappaduththaathea; ungga'l thuroagangga'lai avar po'ruppathillai; en naamam avar u'l'laththil irukki'rathu.

(23:22) nee avar vaakkai nan'raayk keattu, naan solvathaiyellaam seyvaayaagil, naan un saththurukka'lukkuch saththuruvaayum, un viroathiga'lukku viroathiyaayum iruppean.

(23:23) en thoothanaanavar unakku munsen'ru, emoariyarum eaththiyarum perisiyarum kaanaaniyarum eaviyarum eboosiyarum irukki'ra idaththukku unnai nadaththikko'ndupoavaar; avarga'lai naan athampa'n'nuvean.

(23:24) nee avarga'ludaiya theavarga'laip pa'ninthuko'l'laamalum, seaviyaamalum, avarga'l seygaiga'linpadi seyyaamalum, avarga'lai nirmoolampa'n'ni, avarga'ludaiya silaiga'lai udaiththuppoaduvaayaaga.

(23:25) ungga'l theavanaagiya karththaraiyea seavikkakkadaveerga'l; avar un appaththaiyum un tha'n'neeraiyum aaseervathippaar. viyaathiyai unnilirunthu vilakkuvean.

(23:26) karppam vizhugi'rathum maladum un theasaththil iruppathillai; un aayusunaadka'laip poora'nappaduththuvean.

(23:27) enakkup bayappadum bayaththai unakkumun sellumpadi seyvean. nee sellum idamenggumu'l'la janangga'l ellaaraiyum kalanggadiththu, un saththurukka'l ellaaraiyum muthugu kaattappa'n'nuvean.

(23:28) un mugaththi'rku munnin'ru eaviyaraiyum kaanaaniyaraiyum eaththiyaraiyum thuraththivida, ku'laviga'lai unakku munnea anuppuvean.

(23:29) theasam paazhaayppoagaamalum, kaattumirugangga'l unakku viroathamaayp perugaamalum irukkumpadi, naan avarga'lai orea varushaththi'rku'l'lea un munnin'ru thuraththividaamal,

(23:30) nee viruththiyadainthu, theasaththaich suthanthariththukko'l'lumvaraikkum, avarga'laik kogncham kognchamaay un munnin'ru thuraththividuvean.

(23:31) sivantha samuththiram thodanggi pelistharin samuththiramvaraikkum, vanaantharam thodanggi nathivaraikkum un ellaiyaayirukkumpadi seyvean; naan anthath theasaththin kudiga'lai ungga'l kaiyil oppukkoduppean; nee avarga'lai un munnin'ru thuraththividuvaay.

(23:32) avarga'loadum avarga'l theavarga'loadum nee udanpadikkai pa'n'naathiruppaayaaga.

(23:33) avarga'l unnai enakku viroathamaagap paavagn seyyappa'n'naathapadikku un theasaththilea kudiyirukkavea'ndaam; nee avarga'l theavarga'laich seaviththaal, athu unakkuk ka'n'niyaayirukkum en'raar.


(24:1) pinbu avar moaseayai noakki: neeyum aaroanum naathaabum abiyoovum isravealin moopparil ezhubathupearum karththaridaththil ea'rivanthu, thooraththilirunthu pa'ninthuko'l'lungga'l.

(24:2) moasea maaththiram karththaridaththil sameebiththu varalaam; avarga'l sameebiththu varalaagaathu; janangga'l avanoadeakooda ea'rivaravea'ndaam en'raar.

(24:3) moasea vanthu, karththarudaiya vaarththaiga'l yaavaiyum niyaayangga'l yaavaiyum janangga'lukku a'riviththaan; appozhuthu janangga'l ellaarum eagasaththamaay: karththar aru'lina ellaa vaarththaiga'linpadiyum seyvoam en'ru pirathiyuththaram sonnaarga'l.

(24:4) moasea karththarudaiya vaarththaiga'laiyellaam ezhuthivaiththu, athikaalamea ezhunthu, malaiyin adiyil oru balipeedaththaik katti, isravealudaiya pannira'ndu koaththirangga'ludaiya ilakkaththinpadiyea pannira'ndu thoo'nga'lai ni'ruththinaan.

(24:5) israveal puththirarin vaalibarai anuppinaan; avarga'l sarvaangga thaganabaliga'laich seluththi, karththarukkuch samaathaanabaliga'laagak kaa'laiga'laip baliyittaarga'l.

(24:6) appozhuthu moasea antha iraththaththil paathi eduththu, paaththirangga'lil vaarththu, paathi iraththaththaip balipeedaththinmeal the'liththu,

(24:7) udanpadikkaiyin pusthagaththai eduththu, janangga'lin kaathu keadka vaasiththaan; avarga'l karththar sonnapadiyellaam seythu, keezhppadinthu nadappoam en'raarga'l.

(24:8) appozhuthu moasea iraththaththai eduththu, janangga'linmeal the'liththu, intha vaarththaiga'l yaavaiyungku'riththu karththar ungga'loadea pa'n'nina udanpadikkaiyin iraththam ithuvea en'raan.

(24:9) pinbu moaseayum aaroanum naathaabum abiyoovum, isravealarudaiya moopparil ezhubathupearum ea'rippoay,

(24:10) isravealin theavanaith tharisiththaarga'l. avarudaiya paathaththinkeezhea neelakkallizhaiththa vealaikku oppaagavum the'lintha vaanaththin pirabaikku oppaagavum irunthathu.

(24:11) avar israveal puththirarudaiya athibathiga'lmeal thammudaiya kaiyai neettavillai; avarga'l theavanaith tharisiththu, pinbu pusiththuk kudiththaarga'l.

(24:12) appozhuthu karththar moaseayai noakki: nee malaiyinmeal ennidaththi'rku ea'rivanthu, anggea iru; naan unakkuk ka'rpalagaiga'laiyum, nee avarga'lukku ubatheasippatha'rku, naan ezhuthina niyaayappiramaa'naththaiyum ka'rpanaiga'laiyum koduppean en'raar.

(24:13) appozhuthu moasea than oozhiyakkaaranaagiya yoasuvaavoadea ezhunthu poanaan. moasea theava parvathaththil ea'rippoagaiyil,

(24:14) avan moopparai noakki: naangga'l ungga'lidaththil thirumbivarumattum, neengga'l inggea engga'lukkaagak kaaththirungga'l; aaroanum oorum ungga'lidaththil irukki'raarga'l; oruvanukku yaathoru kaariyam u'ndaanaal, avan avarga'lidaththil poagalaam en'raan.

(24:15) moasea malaiyinmeal ea'rinapoathu, oru meagam malaiyai moodit'ru.

(24:16) karththarudaiya magimai seenaaymalaiyinmeal thanggiyirunthathu; meagam aa'runaa'l athai moodiyirunthathu; eazhaam naa'lil avar meagaththin naduvilirunthu moaseayaik kooppittaar.

(24:17) malaiyin kodumudiyilea karththarudaiya magimaiyin kaadchi israveal puththirarudaiya ka'nga'lukkup padchikki'ra akkiniyaippoal irunthathu.

(24:18) moasea meagaththin naduvilea piraveasiththu, malaiyinmeal ea'ri, iravum pagalum naa'rpathunaa'l malaiyil irunthaan.


(25:1) karththar moaseayai noakki:

(25:2) israveal puththirar enakkuk kaa'nikkaiyaik ko'nduvarumpadi avarga'lukkuch sollu; manappoorvamaay u'rchaagaththudan koduppavan evanoa avanidaththil enakkuk kaa'nikkaiyai vaangguveerga'laaga.

(25:3) neengga'l avarga'lidaththil vaanggavea'ndiya kaa'nikkaiyaavana, ponnum, ve'l'liyum, ve'ngalamum,

(25:4) i'laneelanoolum, iraththaambaranoolum, sivappunoolum, melliya pagnchunoolum, ve'l'laattumayirum,

(25:5) sivappuththeerntha aattukkadaaththoalum, thagasuththoalum, seeththim maramum,

(25:6) vi'lakke'n'neyum, abisheagathailaththukkup parima'lavarkkangga'lum, thoobaththukkuch suganthavarkkangga'lum,

(25:7) eaboaththilum maarppathakkaththilum pathikkum koameathagak ka'rka'lum iraththinangga'lumea.

(25:8) avarga'l naduvilea naan vaasampa'n'na, enakku oru parisuththa sthalaththai u'ndaakkuvaarga'laaga.

(25:9) naan unakkuk kaa'nbikkum vaasasthalaththin maathiriyinpadiyum, athinudaiya ellaath thattumuttuga'lin maathiriyinpadiyum athaich seyveerga'laaga.

(25:10) seeththim maraththinaal oru pettiyaip pa'n'nakkadavarga'l; athin nee'lam ira'ndarai muzhamum, athin agalam on'rarai muzhamum, athin uyaram on'rarai muzhamumaayiruppathaaga.

(25:11) athai enggum pasumponthagattaal mooduvaayaaga; nee athin udpu'raththaiyum ve'lippu'raththaiyum athinaal moodi, athinmeal sut'rilum ponninaal thira'naiyai u'ndaakki,

(25:12) atha'rku naalu pon va'laiyangga'lai vaarppiththu, avaiga'lai athin naalu moolaiga'lilum poattu, oru pakkaththil ira'ndu va'laiyangga'lum, ma'rupakkaththil ira'ndu va'laiyangga'lum irukkumpadi thaiththu,

(25:13) seeththim maraththaal tha'nduga'laich seythu, avaiga'laip ponthagattaal moodi,

(25:14) anthath tha'nduga'laal pettiyaich sumakkumpadi, avaiga'laip pettiyin pakkangga'lilirukkum va'laiyangga'lilea paaychchakkadavaay.

(25:15) anthath tha'nduga'l pettiyilirunthu kazhat'rappadaamal, athin va'laiyangga'lilea irukkavea'ndum.

(25:16) naan unakkuk kodukkum saadchip piramaa'naththai anthap pettiyilea vaippaayaaga.

(25:17) pasumponninaalea kirubaasanaththaip pa'n'nuvaayaaga; athu ira'ndarai muzha nee'lamum on'rarai muzha agalamumaay irukkakkadavathu.

(25:18) ponninaal ira'ndu kearubeenga'laich seyvaayaaga; ponnaith thagadaay adiththu, avaiga'laich seythu, kirubaasanaththin ira'ndu oarangga'lilum vaippaayaaga.

(25:19) oru pu'raththu oaraththil oru kearubeenaiyum ma'rupu'raththu oaraththil mat'rak kearubeenaiyum pa'n'nivai; anthak kearubeenga'l kirubaasanaththin ira'ndu oarangga'lilum athanoadea eagavealaiyaayirukkumpadi, avaiga'laip pa'n'nakkadavaay.

(25:20) anthak kearubeenga'l thangga'l settaiga'lai uyara viriththu, thangga'l settaiga'laal kirubaasanaththai moodugi'ravaiga'lum on'rukkon'ru ethirmugamu'l'lavaiga'lumaay irukkakkadavathu; kearubeenga'lin mugangga'l kirubaasanaththai noakkugi'ravaiga'laayiruppathaaga.

(25:21) kirubaasanaththaip pettiyinmeethil vaiththu, pettikku'l'lea naan unakkuk kodukkum saadchippiramaa'naththai vaippaayaaga.

(25:22) anggea naan unnaich santhippean; kirubaasanaththinmeethilum saadchippettiyinmeal ni'rkum ira'ndu kearubeenga'lin naduvilum irunthu naan israveal puththirarukkaaga unakkuk ka'rpikkap poagi'ravaiga'laiyellaam unnoadea solluvean.

(25:23) seeththim maraththaal oru meajaiyaiyum pa'n'nuvaayaaga; athu ira'ndu muzha nee'lamum oru muzha agalamum on'rarai muzha uyaramumaay irukkakkadavathu.

(25:24) athaip pasumponthagattaal moodi, sut'rilum atha'rkup ponninaal thira'naiyai u'ndaakki,

(25:25) sut'rilum atha'rku naalu vira'rkadaiyaana sattaththaiyum, athin sattaththi'rkuch sut'rilum ponninaal thira'naiyaiyum u'ndaakki,

(25:26) atha'rku naalu ponva'laiyangga'laip pa'n'ni, avaiga'lai athin naalu kaalga'lukku irukkum naalu moolaiga'lilum thaikkakkadavaay.

(25:27) antha va'laiyangga'l meajaiyaich sumakkum tha'nduga'lukku idangga'laayirukkumpadi, sattaththin arugea irukkavea'ndum.

(25:28) anthath tha'nduga'laich seeththim maraththinaal seythu, avaiga'laip ponthagattaal moodakkadavaay; avaiga'laal meajai sumakkappadavea'ndum.

(25:29) atha'rkuriya thattuga'laiyum, thoobakkara'ndiga'laiyum, ki'n'nangga'laiyum, baanabali karagangga'laiyum pa'n'nakkadavaay; avaiga'laip pasumponninaal pa'n'nakkadavaay.

(25:30) meajaiyinmeal niththamum en sannithiyil samugaththappangga'lai vaikkakkadavaay.

(25:31) pasumponninaal oru kuththuvi'lakkaiyum u'ndaakkuvaayaaga; athu ponninaal adippuvealaiyaaych seyyappadavea'ndum; athin tha'ndum ki'laiga'lum mokkuga'lum pazhangga'lum pookka'lum ponninaal seyyappadavea'ndum.

(25:32) aa'ru ki'laiga'l athin pakkangga'lil vidavea'ndum; kuththuvi'lakkin moon'ru ki'laiga'l athin oru pakkaththilum, kuththuvi'lakkin moon'ru ki'laiga'l athin ma'rupakkaththilum vidavea'ndum.

(25:33) ovvoru ki'laiyilea vaathumaikkottaikku oppaana moon'ru mokkuga'lum, oru pazhamum, oru poovum iruppathaaga; kuththuvi'lakkilirunthu pu'rappadum aa'ru ki'laiga'lilum appadiyea irukkavea'ndum.

(25:34) vi'lakkuththa'ndiloa, vaathumaikkottaikku oppaana naalu mokkuga'lum, pazhangga'lum, pookka'lum iruppathaaga.

(25:35) athilirunthu pu'rappadum ira'ndu ki'laiga'linkeezh oru pazhamum, vea'ru ira'ndu ki'laiga'linkeezh oru pazhamum, mat'ra ira'ndu ki'laiga'linkeezh oru pazhamum iruppathaaga; vi'lakkuththa'ndilirunthu pu'rappadum aa'ru ki'laiga'lukkum appadiyea irukkavea'ndum.

(25:36) avaiga'lin pazhangga'lum avaiga'lin ki'laiga'lum ponninaal u'ndaanavaiga'laayiruppathaaga; avaiyellaam thagadaay adiththa pasumponnaal seyyappatta orea vealaiyaayirukkavea'ndum.

(25:37) athil eazhu agalga'laich seyvaayaaga; atha'rku nearethiraay eriyumpadikku avaiga'l eat'rappadakkadavathu.

(25:38) athin kaththariga'lum saambal paaththirangga'lum pasumponninaal seyyappaduvathaaga.

(25:39) athaiyum atha'rkuriya pa'nimuttuga'l yaavaiyum oru thaalanthu pasumponninaal pa'n'navea'ndum.

(25:40) malaiyilea unakkuk kaa'nbikkappatta maathiriyinpadiyea avaiga'laich seyya echcharikkaiyaayiru.


(26:1) mealum thiriththa melliya pagnchunoolinaalum i'laneelanoolinaalum iraththaambaranoolinaalum sivappunoolinaalum neyyappatta paththu mooduthiraiga'laal vaasasthalaththai u'ndupa'n'nuvaayaaga; avaiga'lil visiththiravealaiyaayk kearubeenga'laich seyyakkadavaay.

(26:2) ovvoru mooduthiraiyum irubaththettu muzha nee'lamum naalu muzha agalamumaayiruppathaaga; mooduthiraiga'lellaam orea a'lavaayirukkavea'ndum.

(26:3) ainthu mooduthirai on'roadon'ru i'naikkappattirukkavea'ndum; mat'ra ainthu mooduthiraiga'lum on'roadon'ru i'naikkappattirukkavea'ndum.

(26:4) i'naikkappatta oru mooduthiraiyin kadai oaraththil i'laneelanoolaal kaathuga'lai u'ndupa'n'nu; i'naikkappatta mat'ra mooduthiraiyin kadai oaraththilum appadiyea seyvaayaaga.

(26:5) kaathuga'l on'roadon'ru i'naiyumpadi oru mooduthiraiyil aimbathu kaathuga'laiyum, i'naikkappatta mat'ra mooduthiraiyin oaraththil aimbathu kaathuga'laiyum u'ndupa'n'nuvaayaaga.

(26:6) aimbathu pon kokkiga'laiyum pa'n'ni, mooduthiraiga'lai on'roadon'ru anthak kokkiga'laal i'naiththuviduvaayaaga. appozhuthu athu orea vaasasthalamaagum.

(26:7) vaasasthalaththinmeal koodaaramaagap poadumpadi aattumayiraal pathinoru mooduthiraiga'lai u'ndupa'n'nuvaayaaga.

(26:8) ovvoru mooduthirai muppathu muzha nee'lamum naalu muzha agalamumaay irukkavea'ndum; pathinoru mooduthiraiga'lum orea a'lavaayirukkavea'ndum.

(26:9) ainthu mooduthiraiga'lai on'raagavum, aa'ru mooduthiraiga'lai on'raagavum i'naikkavea'ndum; aa'raam mooduthiraiyaik koodaaraththin mugappi'rku munnea madiththuppoaduvaayaaga.

(26:10) i'naikkappatta oru mooduthiraiyin kadai oaraththil aimbathu kaathuga'laiyum, i'naikkappatta mat'ra mooduthiraiyin oaraththil aimbathu kaathuga'laiyum u'ndupa'n'ni,

(26:11) aimbathu ve'ngalak kokkiga'laichseythu, kokkiga'laik kaathuga'lil maatti, orea koodaaramaagumpadi athai i'naiththu viduvaayaaga.

(26:12) koodaaraththin mooduthiraiga'lil michchamaana paathi mooduthirai vaasasthalaththin pinpu'raththil thonggavea'ndum.

(26:13) koodaaraththinudaiya mooduthiraiga'lin nee'laththilea meethiyaanathil, inthappu'raththil oru muzhamum anthappu'raththil oru muzhamum vaasasthalaththai moodumpadi athin pakkangga'lilea thonggavea'ndum.

(26:14) sivappuththeerntha aattukkadaath thoalinaal koodaaraththi'rku oru moodiyaiyum, athinmeal thagasuththoalaal oru moodiyaiyum u'ndupa'n'nuvaayaaga.

(26:15) vaasasthalaththukku nimirnthuni'rkum palagaiga'laiyum seeththim maraththaal u'ndupa'n'nuvaayaaga.

(26:16) ovvoru palagaiyum paththu muzha nee'lamum on'rarai muzha agalamumaay irukkavea'ndum.

(26:17) ovvoru palagaikkum on'roadon'ru oththu isainthirukkum ira'ndu kazhunthuga'l irukkavea'ndum; vaasasthalaththin palagaiga'lukkellaam ippadiyea seyvaayaaga.

(26:18) vaasasthalaththukkaagach seyyappadugi'ra palagaiga'lil irubathu palagai the'rkea thenthisaikku ethiraaga ni'rkakkadavathu.

(26:19) antha irubathu palagaiga'linkeezhea vaikkum naa'rpathu ve'l'lip paathangga'lai u'ndupa'n'nuvaayaaga; oru palagaiyin keezh athin ira'ndu kazhunthuga'lukkum ira'ndu paathangga'lum, mat'rap palagaiyin keezh athin ira'ndu kazhunthuga'lukkum ira'ndu paathangga'lum irukkavea'ndum.

(26:20) vaasasthalaththin ma'rupakkamaagiya vadapu'raththilum irubathu palagaiga'laiyum,

(26:21) avaiga'linkeezh naa'rpathu ve'l'lip paathangga'laiyum u'ndupa'n'nuvaayaaga; oru palagaiyinkeezh ira'ndu paathangga'lum, mat'rap palagaiyinkeezh ira'ndu paathangga'lum irukkavea'ndum.

(26:22) vaasasthalaththin mea'rpu'raththi'rku aa'ru palagaiga'laiyum,

(26:23) vaasasthalaththin irupakkaththilumu'l'la moolaiga'lukku ira'ndu palagaiga'laiyum u'ndupa'n'nuvaayaaga.

(26:24) avaiga'l keezhea isaikkappattirukkavea'ndum; mealeayum oru va'laiyaththinaal isaikkappattirukkavea'ndum; ira'ndu moolaiga'lukkum appadiyea irukkavea'ndum; avaiga'l ira'ndu moolaiga'lukkaagum.

(26:25) anthappadi ettup palagaiga'l irukkavea'ndum; ovvoru palagaiyin keezh ira'ndu ira'ndu paathangga'laagap pathinaa'ru ve'l'lip paathangga'lum irukkavea'ndum.

(26:26) seeththim maraththaal vaasasthalaththin oru pakkaththup palagaiga'lukku ainthu thaazhppaa'lga'laiyum,

(26:27) vaasasthalaththin ma'rupakkaththup palagaiga'lukku ainthu thaazhppaa'lga'laiyum, vaasasthalaththin mea'rpu'ramaana pinpakkaththup palagaiga'lukku ainthu thaazhppaa'lga'laiyum pa'n'nuvaayaaga.

(26:28) naduththaazhppaa'l oru munaithodanggi ma'rumunaimattum palagaiga'lin maiyaththil uruvap paaychchappattirukkavea'ndum.

(26:29) palagaiga'laip ponthagattaal moodi, thaazhppaa'lga'lin idangga'laagiya avaiga'lin va'laiyangga'laip ponninaal pa'n'ni, thaazhppaa'lga'laip pon thagattaal moodakkadavaay.

(26:30) ivvithamaaga malaiyinmeal unakkuk kaa'nbikkappatta maathiriyinpadiyea vaasasthalaththai ni'ruththuvaayaaga.

(26:31) i'laneelanoolum iraththaambaranoolum sivappunoolum thiriththa melliya pagnchunoolumaana ivat'raal oru thiraichseelaiyai u'ndupa'n'nakkadavaay; athilea visiththiravealaiyaal seyyappatta kearubeenga'l vaikkappadavea'ndum.

(26:32) seeththim maraththinaal seythu, pon thagattaal moodappatta naalu thoo'nga'lilea athaith thonggavidu; anthath thoo'nga'l naalu ve'l'lip paathangga'lmeal ni'rkavum, avaiga'lin kokkiga'l ponninaal seyyappadavum vea'ndum.

(26:33) kokkiga'linkeezhea anthath thiraichseelaiyaith thonggavittu, saadchippettiyai anggea thiraikku'l'laaga vaikkakkadavaay; anthath thiraichseelai parisuththa sthalaththi'rkum magaa parisuththa sthalaththi'rkum pirivai u'ndaakkum.

(26:34) magaa parisuththa sthalaththilea saadchippettiyinmeethil kirubaasanaththai vaippaayaaga;

(26:35) thiraikkup pu'rambaaga meajaiyaiyum, meajaikku ethirea vaasasthalaththin thenpu'ramaagak kuththuvi'lakkaiyum vaiththu, meajaiyai vadapu'ramaaga vaippaayaaga.

(26:36) i'laneelanoolum iraththaambaranoolum sivappunoolum thiriththa melliya pagnchunoolumaagiya ivat'raal siththirath thaiyal vealaiyaana oru thongguthiraiyum koodaaraththin vaasalukku u'ndaakki,

(26:37) anthath thongguthiraikkuch seeththim maraththaal ainthu thoo'nga'laich seythu, avaiga'laip ponthagattaal moodi, avaiga'lukkup pon kokkiga'lai u'ndaakki, avaiga'lukku ainthu ve'ngalap paathangga'lai vaarppikkakkadavaay.


(27:1) ainthu muzha nee'lamum ainthu muzha agalamumaaga seeththim maraththaal balipeedaththaiyum u'ndupa'n'nuvaayaaga; athu sathuramum moon'ru muzha uyaramumaayiruppathaaga.

(27:2) athin naalu moolaiga'lilum naalu kombuga'lai u'ndaakkuvaayaaga; athin kombuga'l athanoadea eagamaay irukkavea'ndum; athai ve'ngalath thagattaal moodavea'ndum.

(27:3) athin saambalai edukkaththakka sattiga'laiyum kara'ndiga'laiyum ki'n'niga'laiyum mu'lthu'raduga'laiyum neruppuchsattiga'laiyum u'ndaakkuvaayaaga; athin pa'nimuttuga'laiyellaam ve'ngalaththaal pa'n'nuvaayaaga.

(27:4) valaippinnalpoan'ra oru ve'ngalach salladaiyaip pa'n'ni, anthach salladaiyin naalu moolaiga'lilum naalu ve'ngala va'laiyangga'lai u'ndaakki,

(27:5) anthach salladai balipeedaththin paathiyuyaraththil irukkumpadi athaith thaazhap balipeedaththin sut'radaippukkuk keezhaaga vaippaayaaga.

(27:6) balipeedaththukkuch seeththim maraththaal tha'nduga'laiyum pa'n'ni, avaiga'lai ve'ngalaththagattaal mooduvaayaaga.

(27:7) balipeedaththaich sumakkaththakkathaaga anthath tha'nduga'l athin ira'ndu pakkangga'lilum va'laiyangga'lilea paaychchappattirukkavea'ndum.

(27:8) athai u'l ve'livittup palagaiga'linaalea pa'n'navea'ndum; malaiyil unakkuk kaa'nbikkappattapadiyea athaip pa'n'nakkadavarga'l.

(27:9) vaasasthalaththukkup piraagaaraththaiyum u'ndupa'n'nuvaayaaga; the'rkea thenthisaikku ethiraana piraagaaraththukkuth thiriththa melliya pagnchunoolaal seyyappatta noo'rumuzha nee'lamaana thongguthiraiga'l irukkavea'ndum.

(27:10) avaiga'lukku ve'ngalaththinaalea irubathu thoo'nga'lum, irubathu paathangga'lum irukkavea'ndum; thoo'nga'lin kokkiga'lum avaiga'lin poo'nga'lum ve'l'liyinaal seyyappadavea'ndum.

(27:11) appadiyea vadapakkaththin nee'laththi'rkum noo'rumuzha nee'lamaana thongguthiraiga'l irukkavea'ndum; avaiga'lukku irubathu thoo'nga'lum, avaiga'lukku irubathu paathangga'lum ve'ngalamaayirukkavea'ndum; thoo'nga'lin kokkiga'lum poo'nga'lum ve'l'liyinaal seyyappadavea'ndum.

(27:12) piraagaaraththin mea'rpakkamaana agalaththi'rku aimbathu muzha nee'lamaana thongguthiraiga'l irukkavea'ndum; avaiga'lukkup paththuth thoo'nga'lum, avaiga'lukkup paththup paathangga'lum irukkavea'ndum.

(27:13) sooriyan uthikki'ra thisaiyaagiya keezhppakkaththin piraagaaram aimbathumuzha agalamaayirukkavea'ndum.

(27:14) anggea oru pu'raththi'rkup pathinainthu muzha nee'lamaana thongguthiraiga'lum, avaiga'lukku moon'ru thoo'nga'lum, avaiga'lukku moon'ru paathangga'lum irukkavea'ndum.

(27:15) ma'rupu'raththukkup pathinainthu muzha nee'lamaana thongguthiraiga'lum, avaiga'lukku moon'ru thoo'nga'lum, avaiga'lukku moon'ru paathangga'lum irukkavea'ndum.

(27:16) piraagaaraththin vaasalukku i'laneelanoolaalum iraththaambaranoolaalum sivappunoolaalum thiriththa melliya pagnchunoolaalum siththirath thaiyalvealaiyaaych seyyappatta irubathumuzha nee'lamaana oru thongguthiraiyum atha'rku naalu thoo'nga'lum, avaiga'lukku naalu paathangga'lum irukkavea'ndum.

(27:17) sut'rup piraagaaraththin thoo'nga'lellaam ve'l'liyinaal poo'n kattappattirukkavea'ndum; avaiga'lin kokkiga'l ve'l'liyinaalum avaiga'lin paathangga'l ve'ngalaththinaalum seyyappattirukkavea'ndum.

(27:18) piraagaaraththin nee'lam noo'rumuzhamum, irupu'raththu agalam aimbathu aimbathu muzhamum, uyaram ainthu muzhamumaayiruppathaaga; athin thonggalga'l thiriththa melliya pagnchunoolinaal seyyappattu, athin thoo'nga'lin paathangga'l ve'ngalamaayirukkavea'ndum.

(27:19) vaasasthalaththukkaduththa sagala pa'nividaikkuth theavaiyaana ellaap pa'nimuttuga'lum, athin ellaa mu'laiga'lum, piraagaaraththin ellaa mu'laiga'lum ve'ngalamaayirukkavea'ndum.

(27:20) kuththuvi'lakku eppozhuthum erinthuko'ndirukkumpadi idiththup pizhintha the'livaana oliva e'n'neyai unnidaththil ko'nduvarumpadi israveal puththirarukkuk katta'laiyiduvaayaaga.

(27:21) aasarippuk koodaaraththil saadchi sannithikku munnirukkum thiraichseelaikku ve'lippu'ramaaga aaroanum avan kumaararum saayanggaalam thodanggi vidiya'rkaalammattum karththarudaiya sannithaanaththil antha vi'lakkai eriyavaikkakkadavarga'l; ithu israveal puththirarukku thalaimu'rai thalaimu'raiyaaga niththiya katta'laiyaayirukkakkadavathu.


(28:1) un sagoatharanaagiya aaroan enakku aasaariya oozhiyam seyyumpadikku, nee aaroanaiyum avanoadeakooda avan kumaararaagiya naathaab, abiyoo, eleyaasaar, iththaamaar ennum aaroanin kumaararaiyum israveal puththirarilirunthu piriththu, unnidaththil searththukko'lvaayaaga.

(28:2) un sagoatharanaagiya aaroanukku, magimaiyum alanggaaramumaay irukkumporuttu, parisuththa vasthirangga'lai u'ndupa'n'nuvaayaaga.

(28:3) aaroan enakku aasaariya oozhiyam seyyaththakkathaaga avanaip parisuththappaduththumpadi avanukku vasthirangga'lai u'ndaakkumporuttu, naan gnaanaththin aaviyaal nirappina viveagamaana iruthayamu'l'la yaavaroadum nee solluvaayaaga.

(28:4) avarga'l u'ndaakkavea'ndiya vasthirangga'laavana; maarppathakkamum, eaboaththum, anggiyum, visiththiramaana u'lsattaiyum, paagaiyum, idaikkachchaiyumea. un sagoatharanaagiya aaroan enakku aasaariya oozhiyam seyyumpadi, avanukkum avan kumaararukkum parisuththa vasthirangga'lai u'ndupa'n'navea'ndum.

(28:5) avarga'l ponnum i'laneelanoolum iraththaambaranoolum sivappunoolum melliya pagnchunoolum seagarippaarga'laaga.

(28:6) eaboaththaip ponninaalum i'laneelanoolaalum iraththaambaranoolaalum sivappunoolaalum thiriththa melliya pagnchunoolaalum visiththiravealaiyaaych seyyakkadavarga'l.

(28:7) athu on'raaga i'naikkappadumporuttu, ira'ndu thoa'lthu'nduga'linmealum athin ira'ndu munaiga'lum searkkappadavea'ndum.

(28:8) antha eaboaththinmeal irukkavea'ndiya visiththiramaana kachchai antha vealaikku oppaagavea, ponninaalum i'laneelanoolaalum iraththaambaranoolaalum sivappunoolaalum thiriththa melliya pagnchunoolaalum pa'n'nappattu, athanoadea eagamaayirukkavea'ndum.

(28:9) pinnum nee ira'ndu koameathagakka'rka'lai eduththu, israveal puththirarin naamangga'lai avaiga'lil vettuvaayaaga.

(28:10) avarga'l pi'rantha varisaiyinpadiyea, avarga'ludaiya naamangga'lil aa'ru naamangga'l oru kallilum, mat'ra aa'ru naamangga'l ma'ru kallilum irukkavea'ndum.

(28:11) iraththinangga'lil muththirai vettugi'ravarga'l seyyum vealaikku oppaaga antha ira'ndu ka'rka'lilum israveal puththirarin naamangga'lai vetti, avaiga'laip pon kuva'laiga'lil pathippaayaaga.

(28:12) aaroan karththarukku munbaagath than ira'ndu thoa'lga'linmealum israveal puththirarin naamangga'lai gnaabagakku'riyaagach sumanthuvara, antha ira'ndu ka'rka'laiyum eaboaththuth thoa'lga'linmeal avarga'lai ninaikkumpadiyaana ka'rka'laaga vaikkakkadavaay.

(28:13) ponninaal va'laiyangga'laip pa'n'ni,

(28:14) sariyaana a'lavukkup pinnalvealaiyaana ira'ndu sanggiliga'laiyum pasumponninaal u'ndaakki, anthach sanggiliga'lai antha va'laiyangga'lil poottuvaayaaga.

(28:15) niyaayavithi maarppathakkaththaiyum visiththiravealaiyaaych seyvaayaaga; athai eaboaththu vealaikku oppaagap ponninaalum i'laneelanoolaalum iraththaambaranoolaalum sivappunoolaalum thiriththa melliya pagnchunoolaalum seyvaayaaga.

(28:16) athu sathuramum irattaiyum, oru saa'n nee'lamum oru saa'n agalamumaay irukkavea'ndum.

(28:17) athilea naalu paththi iraththinakka'rka'lai ni'raiyap pathippaayaaga; muthalaam paththi pathmaraagamum pushparaagamum maa'nikkamum,

(28:18) ira'ndaam paththi maragathamum inthiraneelamum vachchiramum,

(28:19) moon'raam paththi kembum vaidooriyamum suganthiyum,

(28:20) naalaam paththi padigappachchaiyum koameathagamum yaspiyumaay iruppathaaga; ivaiga'l anthanthap paththiyil ponninaalea pathiththirukkavea'ndum.

(28:21) inthak ka'rka'l israveal puththirarudaiya naamangga'linpadiyea pannira'ndum, avarga'ludaiya naamangga'l avaiga'lil vettappattavaiga'lumaay irukkavea'ndum; pannira'ndu koaththirangga'lil ovvon'rinudaiya naamam ovvon'rilea muththiraivettaay vettiyirukkavea'ndum.

(28:22) maarppathakkaththi'rku athin pakkangga'lilea pinnalvealaiyaana pasumpon sanggiliga'laiyum pa'n'ni,

(28:23) antha maarppathakkaththi'rku ira'ndu pon va'laiyangga'laiyum pa'n'ni, antha ira'ndu va'laiyangga'laiyum maarppathakkaththin ira'ndu pakkangga'lilea vaiththu,

(28:24) ponninaal seytha antha ira'ndu pinnal vealaiyaana sanggiliga'laiyum maarppathakkaththin pakkangga'lil irukki'ra ira'ndu va'laiyangga'lil maatti,

(28:25) avvira'ndu pinnal vealaiyaana sanggiliga'lin ira'ndu nuniga'lai eaboaththuth thoa'lthu'ndinmeal athin munpu'raththil irukki'ra ira'ndu va'laiyangga'lil maattuvaayaaga.

(28:26) nee ira'ndu ponva'laiyangga'laip pa'n'ni, avaiga'lai eaboaththin keezhppu'raththi'rku ethiraana maarppathakkaththinudaiya mat'ra ira'ndu pakkangga'lilum athinudaiya oaraththi'rku'l'laaga vaiththu,

(28:27) vea'rea ira'ndu ponva'laiyangga'laip pa'n'ni, avaiga'lai eaboaththin munpu'raththu ira'ndu keezhppakkangga'lil athin i'naippukku ethiraagavum, eaboaththin visiththiramaana kachchaikku mealaagavum vaiththu,

(28:28) maarppathakkam eaboaththin visiththiramaana kachchaikku mealaaga irukkumpadikkum, athu eaboaththilirunthu neenggaathapadikkum, athai athin va'laiyangga'laal eaboaththu va'laiyangga'loadea i'laneela naadaavinaal kattavea'ndum.

(28:29) aaroan parisuththa sthalaththi'rku'l piraveasikkumpoathu, israveal puththirarin naamangga'laith than iruthayaththinmealirukkum niyaayavithi maarppathakkaththilea karththarudaiya sannithaanaththil gnaabagakku'riyaaga eppozhuthum thariththukko'l'lakkadavan.

(28:30) niyaayavithi maarppathakkaththilea ooreem thummeem enbavaiga'lai vaippaayaaga; aaroan karththarudaiya sannithaanaththil piraveasikkumpoathu, avaiga'l avan iruthayaththinmeal irukkavea'ndum; aaroan than iruthayaththinmeal israveal puththirarudaiya niyaayavithiyaik karththarudaiya sannithaanaththil eppozhuthum thariththukko'l'lavea'ndum.

(28:31) eaboaththin keezh anggiyai muzhuvathum i'laneelanoolaal u'ndaakkakkadavaay.

(28:32) thalai nuzhaigi'ra athin thuvaaram athin naduvil irukkavum, athin thuvaaraththukku neyyappatta vealaiyaana oru naadaa sut'rilum irukkavum vea'ndum; athu kizhiyaathapadikku maarkkavasaththin thuvaaraththukku oththathaaga irukkavea'ndum.

(28:33) athin keezhoarangga'lil i'laneelanool iraththaambaranool sivappunool vealaiyaal seyyappatta maatha'lampazhangga'laiyum, avaiga'lukku idaiyidaiyea sut'rilum ponma'niga'laiyum athin oarangga'lil sut'rilum thonggumpadi pa'n'nivaikkavea'ndum.

(28:34) anggiyin oarangga'lil sut'rilum oru ponma'niyum oru maatha'lampazhamum, oru ponma'niyum oru maatha'lampazhamumaayth thongguvathaaga.

(28:35) aaroan aaraathanai seyyak karththarudaiya sannithiyil parisuththa sthalaththukku'l piraveasikkumpoathum, ve'liyea varumpoathum, avan saagaathapadikku, athin saththam keadkappadumpadi athaith thariththukko'l'lavea'ndum.

(28:36) pasumponninaal oru pattaththaip pa'n'ni, karththarukkup parisuththam en'ru athilea muththirai vettaaga vetti,

(28:37) athu paagaiyilirukkumpadi athai i'laneela naadaavinaal paagaiyin mugappilea kattuvaayaaga.

(28:38) israveal puththirar thangga'l parisuththa kaa'nikkaiga'laagap padaikkum parisuththamaanavaiga'lin thoashaththai aaroan sumakkumpadi, athu aaroanudaiya net'riyinmeal iruppathaaga; karththarudaiya sannithiyil avarga'l anggigarikkappadumpadi, athu eppozhuthum avan net'riyinmeal irukkavea'ndum.

(28:39) melliya pagnchunoolaal visiththiramaana u'lsattaiyaiyum, melliya pagnchunoolaal paagaiyaiyum u'ndaakki, idaikkachchaiyaich siththiraththaiyal vealaiyaagap pa'n'nuvaayaaga.

(28:40) aaroanudaiya kumaararukkum, magimaiyum alanggaaramumaayirukkum poruttu, anggiga'laiyum, idaikkachchaiga'laiyum, kullaakka'laiyum u'ndupa'n'nuvaayaaga.

(28:41) un sagoatharanaagiya aaroanum avanoadeakooda avan kumaararum enakku aasaariya oozhiyam seyyumpadikku, nee antha vasthirangga'lai avarga'lukku uduththi, avarga'lai abisheagagnseythu, avarga'laip pirathishdaipa'n'ni, avarga'laip parisuththappaduththuvaayaaga.

(28:42) avarga'ludaiya nirvaa'naththai moodumpadikku, iduppuththodanggi muzhangkaalmattum uduththa sa'nalnool salladangga'laiyum u'ndupa'n'nuvaayaaga.

(28:43) aaroanum avan kumaararum parisuththa sthalaththilea aaraathanaiseyya aasarippuk koodaaraththi'rku'l piraveasikkumpoathum balipeedaththa'ndaikkuch searumpoathum, akkiramam sumanthu avarga'l saagaathapadikku, avaiga'laith thariththirukkavea'ndum; ithu avanukkum avanukkup pinvarum santhathikkum niththiya katta'lai.


(29:1) avarga'l enakku aasaariya oozhiyam seyyumpadi avarga'laip parisuththappaduththumporuttu, nee avarga'lukkuch seyya vea'ndiyathaavathu: oru kaa'laiyaiyum pazhuthat'ra ira'ndu aattukkadaakka'laiyum therinthuko'lvaayaaga.

(29:2) pu'lippillaa appaththaiyum, e'n'neyilea pisaintha pu'lippillaa athirasangga'laiyum, e'n'ney poosappatta pu'lippillaa adaiga'laiyum koathumaiyin melliya maavinaal pa'n'ni,

(29:3) avaiga'lai oru koodaiyilea vaiththu, koodaiyoadea avaiga'laiyum kaa'laiyaiyum ira'ndu aattukkadaakka'laiyum ko'nduvanthu,

(29:4) aaroanaiyum avan kumaararaiyum aasarippuk koodaaraththin vaasal munbaagach searappa'n'ni, avarga'laith tha'n'neerinaal kazhuvi,

(29:5) antha vasthirangga'lai eduththu, aaroanukku u'lsattaiyaiyum, eaboaththin keezh anggiyaiyum, eaboaththaiyum, maarppathakkaththaiyum thariththu, eaboaththin visiththiramaana kachchaiyaiyum avanukkuk katti,

(29:6) avan thalaiyilea paagaiyaiyum vaiththu, parisuththa kireedaththaip paagaiyinmeal thariththu,

(29:7) abisheaga thailaththaiyum eduththu, avan thalaiyinmeal vaarththu, avanai abisheagagnseyvaayaaga.

(29:8) pinbu avan kumaararaich searappa'n'ni, aasaariya oozhiyam avarga'lukku niththiya katta'laiyaaga irukkumpadi, avarga'lukkum anggiga'lai uduththuvaayaaga.

(29:9) aaroanukkum avan kumaararukkum idaikkachchaiga'laik katti, avan kumaararukkuk kullaakka'laiyum thariththu, ippadiyea aaroanaiyum avan kumaararaiyum pirathishdaipa'n'nuvaayaaga.

(29:10) kaa'laiyai aasarippuk koodaaraththukku munbaagak ko'nduvaruvaayaaga; appozhuthu aaroanum avan kumaararum thangga'l kaiga'laik kaa'laiyinudaiya thalaiyinmeal vaikkakkadavarga'l.

(29:11) pinbu nee anthak kaa'laiyai aasarippuk koodaaraththu vaasala'ndaiyilea karththarudaiya sannithaanaththil adiththu,

(29:12) athin iraththaththil kogncham eduththu, un viralinaal balipeedaththin kombuga'lmeal ittu, mat'ra iraththam muzhuvathaiyum balipeedaththin adiyilea oot'ri,

(29:13) kudalga'lai moodiya kozhuppu yaavaiyum, kalleeralinmealu'l'la savvaiyum, ira'ndu ku'ndikkaayga'laiyum, avaiga'linmealu'l'la kozhuppaiyum eduththu, balipeedaththinmeal thagiththuppoattu,

(29:14) kaa'laiyin maamsaththaiyum athin thoalaiyum athin saa'niyaiyum paa'layaththukkup pu'rambea akkiniyaal sutterikkakkadavaay; ithu paavanivaara'nabali.

(29:15) pinbu antha aattukkadaakka'lil on'raik ko'nduvanthu ni'ruththuvaayaaga; athinudaiya thalaiyinmeal aaroanum avan kumaararum thangga'l kaiga'lai vaikkakkadavarga'l.

(29:16) anthak kadaavai adiththu, athin iraththaththaip pidiththu, balipeedaththinmeal sut'rilum the'liththu,

(29:17) aattukkadaavaich santhusanthaagath thu'ndiththu, athin kudalga'laiyum athin thodaiga'laiyum kazhuvi, avaiga'lai anthath thu'ndangga'linmealum athin thalaiyinmealum vaiththu,

(29:18) aattukkadaa muzhuvathaiyum balipeedaththinmeal thagiththuviduvaayaaga; ithu karththarukkuch seluththum sarvaangga thaganabali; ithu sugantha vaasanaiyum karththarukkuch seluththum thaganabaliyumaay irukkum.

(29:19) pinbu mat'ra aattukkadaavaiyum ko'nduvanthu ni'ruththuvaayaaga; athinudaiya thalaiyinmeal aaroanum avan kumaararum thangga'l kaiga'lai vaikkakkadavarga'l.

(29:20) appozhuthu anthak kadaavai adiththu, athin iraththaththil kogncham eduththu, aaroanin valathukaathu madalilum, avan kumaararin valathukaathu madalilum, avarga'l valathukaiyin peruviralilum, avarga'l valathukaalin peruviralilum ittu, mat'ra iraththaththaip balipeedaththinmeal sut'rilum the'liththu,

(29:21) balipeedaththinmealirukkum iraththaththilum abisheagathailaththilum kogncham eduththu, aaroanum avan vasthirangga'lum avanudaiya kumaararum avarga'ludaiya vasthirangga'lum parisuththamaakkappadumpadi, avanmealum avan vasthirangga'lmealum avanudaiya kumaarar mealum avarga'ludaiya vasthirangga'l mealum the'lippaayaaga.

(29:22) antha aattukkadaa pirathishdaiyin aattukkadaavaanathaal, athilu'l'la kozhuppaiyum vaalaiyum kudalga'lai moodiya kozhuppaiyum kalleeralinmealu'l'la savvaiyum ira'ndu ku'ndikkaayga'laiyum avaiga'linmealu'l'la kozhuppaiyum valathupakkaththu munnanthodaiyaiyum,

(29:23) karththarudaiya sannithaanaththil vaiththirukki'ra pu'lippillaa appangga'lu'l'la koodaiyil oru appaththaiyum e'n'neyitta appamaagiya oru athirasaththaiyum oru adaiyaiyum eduththu,

(29:24) avaiga'l ellaavat'raiyum aaroanin u'l'langkaiga'lilum avan kumaararin u'l'langkaiga'lilum vaiththu, avaiga'laik karththarudaiya sannithaanaththil asaivaattappadum kaa'nikkaiyaaga asaivaatti,

(29:25) pinbu avaiga'lai avarga'l kaiga'lilirunthu eduththu, balipeedaththinmeal sarvaangga thaganabaliyoadu vaiththu, karththarudaiya sannithaanaththil sugantha vaasanaiyaagath thagikkakkadavaay; ithu karththarukkuch seluththappadum thaganabali.

(29:26) aaroanudaiya pirathishdaiyin aattukkadaavilea maarkka'ndaththai eduththu, athaik karththarudaiya sannithaanaththil asaivaattappadum kaa'nikkaiyaaga asaivaattakkadavaay; athu un panggaayirukkum.

(29:27) mealum, aaroanudaiya pirathishdaikkum avan kumaararudaiya pirathishdaikkum niyamiththa aattukkadaavil asaivaattappadugi'ra maarkka'ndaththaiyum ea'reduththup padaikkappadugi'ra munnanthodaiyaiyum parisuththappaduththuvaayaaga.

(29:28) athu ea'reduththup padaikki'ra padaippaanathinaal, israveal puththirar baliyidugi'ravaiga'lil avaiga'lea niththiya katta'laiyaaga aaroanaiyum avan kumaararaiyum searvathaaga; israveal puththirar karththarudaiya sannithaanaththil ea'reduththup padaikki'ra samaathaanabaliga'lil avaiga'lea ea'reduththup padaikkum padaippaayirukkavea'ndum.

(29:29) aaroanin parisuththa vasthirangga'l, avanukkuppin, avanudaiya kumaararaich searum; avarga'l avaiga'lai uduththikko'ndu, abisheagampa'n'nappattup pirathishdaiyaakkappaduvaarga'l.

(29:30) avanudaiya kumaararil avan pattaththi'rku varugi'ra aasaariyan parisuththa sthalaththil aaraathanai seyvatha'rku aasarippuk koodaaraththil piraveasikkumpoathu, avaiga'lai eazhunaa'lmattum uduththikko'l'lakkadavan.

(29:31) pirathishdaiyin aattukkadaavaik ko'nduvanthu, athin maamsaththaip parisuththa idaththil veavippaayaaga.

(29:32) antha aattukkadaavin maamsaththaiyum, koodaiyilirukki'ra appaththaiyum, aaroanum avan kumaararum aasarippuk koodaaraththin vaasalilea pusikkakkadavarga'l.

(29:33) avarga'laip pirathishdaipa'n'nip parisuththappaduththumporuttu, avaiga'laal paavanivirththi seyyappattapadiyaal, avaiga'lai avarga'l pusikkakkadavarga'l; anniyanoa avaiga'laip pusikkalaagaathu; avaiga'l parisuththamaanavaiga'l.

(29:34) pirathishdaiyin maamsaththilum appaththilum eathaagilum vidiya'rkaalammattum meenthirunthathaanaal, athai akkiniyaalea sutterippaayaaga; athu pusikkappadalaagaathu, athu parisuththamaanathu.

(29:35) inthappiragaaram naan unakkuk katta'laiyittapadi ellaavat'raiyum nee aaroanukkum avan kumaararukkum seyvaayaaga; eazhunaa'la'lavum nee avarga'laip pirathishdaipa'n'ni,

(29:36) paavanivirththikkaaga ovvoru naa'lilum ovvoru kaa'laiyaip paavanivaara'nabaliyaagap baliyittu; balipeedaththukkaagap piraayachchiththam seythapin, anthap balipeedaththaich suththiseyyavea'ndum; athaip parisuththappaduththumpadi athai abisheagampa'n'nakkadavaay.

(29:37) eazhunaa'la'lavum balipeedaththi'rkaagap piraayachchiththagnseythu, athaip parisuththamaakkakkadavaay; balipeedamaanathu magaa parisuththamaayirukkum; balipeedaththaith thodugi'rathellaam parisuththamaagum.

(29:38) balipeedaththinmeal nee baliyidavea'ndiyathu ennavenil; idaividaamal ovvorunaa'lilum oru vayathaana ira'ndu aattukkuttiga'laip baliyidavea'ndum.

(29:39) oru aattukkuttiyaik kaalaiyilum, mat'ra aattukkuttiyai maalaiyilum baliyiduvaayaaga.

(29:40) oru marakkaalilea paththiloru panggaanathum, idiththup pizhintha kaa'rpadi e'n'neyilea pisainthathumaagiya melliya maavaiyum, baanabaliyaagak kaalpadi thiraadcharasaththaiyum, oru aattukkuttiyudanea padaippaayaaga.

(29:41) mat'ra aattukkuttiyai maalaiyilea baliyittu, kaalaiyilea seluththina poajanabalikkum baanabalikkum oththapiragaaram athaik karththarukkuch sugantha vaasanaiyaana thaganabaliyaagap padaikkakkadavaay.

(29:42) unnudanea peasumpadi naan ungga'laich santhikkum idamaayirukki'ra aasarippuk koodaaraththinudaiya vaasalaagiya karththarudaiya sannithiyilea, ungga'l thalaimu'raithoa'rum seluththappadavea'ndiya niththiya sarvaangga thaganabali ithuvea.

(29:43) anggea israveal puththiraraich santhippean; antha sthalam ennudaiya magimaiyinaal parisuththamaakkappadum.

(29:44) aasarippuk koodaaraththaiyum balipeedaththaiyum naan parisuththamaakkuvean; enakku aasaariya oozhiyam seyyumpadikku, aaroanaiyum avan kumaararaiyum parisuththappaduththi,

(29:45) israveal puththirarin naduvea naan vaasampa'n'ni, avarga'lukkuth theavanaayiruppean.

(29:46) thangga'l naduvea naan vaasampa'n'numpadi, thangga'lai egipthu theasaththilirunthu pu'rappadappa'n'nina naan thangga'l theavanaagiya karththar en'ru avarga'l a'rivaarga'l; naanea avarga'l theavanaagiya karththar.


(30:1) thoobangkaattugi'ratha'rku oru thoobapeedaththaiyum seeththim maraththinaal u'ndaakkuvaayaaga.

(30:2) athu oru muzha nee'lamum oru muzha agalamumaana sathuramum, ira'ndu muzha uyaramumaay irukkavea'ndum, athin kombuga'l athanoadea eagamumaayirukkavea'ndum.

(30:3) athin mea'rpu'raththaiyum sut'ruppu'raththaiyum athin kombuga'laiyum pasumponthagattaal moodi, sut'rilum atha'rkup ponthira'naiyai u'ndupa'n'ni,

(30:4) anthath thira'naiyinkeezhea athin ira'ndu pakkangga'lilum athaich sumakkum tha'nduga'lin idangga'laagiya athin ira'ndu pakkaththu ira'ndu moolaiga'lilum ira'ndu pon va'laiyangga'lai u'ndaakkuvaayaaga.

(30:5) anthath tha'nduga'laiyum seeththim maraththaal pa'n'ni, avaiga'laiyum ponthagattaal moodakkadavaay.

(30:6) saadchippettikku munnirukkum thiraichseelaikkum, naan unnaich santhikkum idamaagiya saadchi sannithiyinmealu'l'la kirubaasanaththukkum munbaaga athai vaikkakkadavaay.

(30:7) aaroan kaalaithoa'rum athinmeal sugantha thoobangkaattavea'ndum; maalaiyil vi'lakkeat'rumpoathum athinmeal thoobangkaattakkadavan; vi'lakkuga'lai vi'lakkumpoathum athinmeal thoobangkaattavea'ndum.

(30:8) ungga'l thalaimu'raithoa'rum karththarudaiya sannithiyil kaattavea'ndiya niththiya thoobam ithuvea.

(30:9) athinmeal anniya thoobaththaiyaagilum, thaganabaliyaiyaagilum, poajanabaliyaiyaagilum padaikkavea'ndaam; athinmeal baanabaliyai oot'ravumvea'ndaam.

(30:10) varushaththil orumu'rai aaroan paavanivaara'nabaliyin iraththaththinaal athin kombuga'linmeal piraayachchiththampa'n'nuvaanaaga; ungga'l thalaimu'raithoa'rum varushaththil orumu'rai athinmeal piraayachchiththampa'n'nuvaanaaga; athu karththarukku magaa parisuththamaanathu en'raar.

(30:11) pinnum karththar moaseayai noakki:

(30:12) nee israveal puththirarai avarga'l ilakkaththinpadi ka'nakkuppaarkkum poruttu, avarga'lai e'n'numpoathu, avarga'lukku'l'lea oru vaathai u'ndaagaathapadikku, avarga'lil ovvoruvanum e'n'nappadum samayaththil thanthan aaththumaavukkaagak karththarukku meedkumporu'laik kodukkakkadavan.

(30:13) e'n'nappadugi'ravarga'lin thogaiyilea searugi'ra ovvoruvanum parisuththa sthalaththuch seakkal ka'nakkinpadi araichseakkal kodukkavea'ndum; oru seakkalukku irubathu kearaa; karththarukkuch seluththappaduvathu araichseakkal.

(30:14) e'n'nappadugi'ravarga'lin thogaiyilea searugi'ra irubathu vayathu mutha'rko'ndu atha'rku mea'rpatta ovvoruvanum athaik karththarukkuch seluththavea'ndum.

(30:15) ungga'l aaththumaakka'lukkaagap paavanivirththipa'n'numpadi neengga'l karththarukkuk kaa'nikkai seluththumpoathu, aisuvariyavaan araichseakkalukku athigamaayk kodukkavum vea'ndaam, thariththiran atha'rkuk ku'raivaagak kodukkavum vea'ndaam.

(30:16) anthap paavanivirththi pa'naththai nee israveal puththirar kaiyil vaanggi, athai aasarippuk koodaaraththin thiruppa'nikkuk koduppaayaaga; athu karththarudaiya sannithiyil ungga'l aaththumaakka'lukkaagap paavanivirththi seyyumporuttu, israveal puththirarukku gnaabagakku'riyaayirukkum en'raar.

(30:17) pinnum karththar moaseayai noakki:

(30:18) kazhuvugi'ratha'rku ve'ngalaththaal oru thottiyaiyum, ve'ngalaththaal athin paathaththaiyum u'ndaakki, athai aasarippuk koodaaraththi'rkum balipeedaththi'rkum naduvea vaiththu, athilea tha'n'neer vaarppaayaaga.

(30:19) athanidaththil aaroanum avan kumaararum thangga'l kaiga'laiyum thangga'l kaalga'laiyum kazhuvakkadavarga'l.

(30:20) avarga'l aasarippuk koodaaraththi'rku'l piraveasikkumpoathum, karththarukkuth thaganaththaik ko'luththavum balipeedaththinidaththil aaraathanaiseyyavum searumpoathum, avarga'l saagaathapadikkuth tha'n'neerinaal thangga'laik kazhuvakkadavarga'l.

(30:21) avarga'l saagaathapadikkuth thangga'l kaiga'laiyum thangga'l kaalga'laiyum kazhuvakkadavarga'l; ithu thalaimu'raithoa'rum avanukkum avan santhathiyaarukkum niththiya katta'laiyaayirukkum en'raar.

(30:22) pinnum karththar moaseayai noakki:

(30:23) meanmaiyaana suganthavarkkangga'laagiya suththamaana ve'l'laippoa'laththil parisuththa sthalaththin seakkalinpadi ainnoo'ru seakkal idaiyaiyum, sugantha karuvaappattaiyilea athil paathiyaagiya irunoot'ru aimbathu seakkal idaiyaiyum, sugantha vasambil irunoot'ru aimbathu seakkal idaiyaiyum,

(30:24) ilavanggappattaiyil ainnoo'ru seakkal idaiyaiyum, oliva e'n'neyil oru kudam e'n'neyaiyum eduththu,

(30:25) athanaal, parima'la thailakkaaran seyvathupoala, koottappatta parima'lathailamaagiya suththamaana abisheaga thailaththai u'ndupa'n'nuvaayaaga; athu parisuththa abisheaga thailamaayirukkakkadavathu.

(30:26) athinaalea aasarippuk koodaaraththaiyum, saadchippettiyaiyum,

(30:27) meajaiyaiyum, athin pa'nimuttuga'l ellaavat'raiyum, kuththuvi'lakkaiyum, athin karuviga'laiyum, thoobapeedaththaiyum,

(30:28) thagana balipeedaththaiyum, athin pa'nimuttuga'l ellaavat'raiyum, thottiyaiyum, athin paathaththaiyum abisheagampa'n'ni,

(30:29) avaiga'l magaa parisuththamaayirukkumpadikku, avaiga'laip parisuththappaduththuvaayaaga; avaiga'laith thodugi'rathellaam parisuththamaayirukkum.

(30:30) aaroanum avan kumaararum enakku aasaariya oozhiyam seyyumpadikku, nee avarga'lai abisheagampa'n'ni, avarga'laip parisuththappaduththuvaayaaga.

(30:31) israveal puththiraroadea nee peasich sollavea'ndiyathaavathu: ungga'l thalaimu'raithoa'rum ithu enakkuriya parisuththa abisheaga thailamaayirukkavea'ndum.

(30:32) ithu manitharudaiya sareeraththinmeal vaarkkappadalaagaathu; ithu seyyappatta mu'raiyinpadi avarga'l vea'roru thailaththaich seyyavungkoodaathu; ithu parisuththamaanathu, ithu ungga'lukkup parisuththamaayiruppathaaga.

(30:33) intha mu'raiyinpadiyea thailangkoottugi'ravanum, athil eduththu anniyanmeal vaarkki'ravanum, than janaththil iraathapadikku a'ruppu'ndupoagakkadavan en'ru sol en'raar.

(30:34) pinnum karththar moaseayai noakki: suththa ve'l'laippoa'lamum kunggiliyamum albaan pisinumaagiya kanthavarkkangga'laiyum suththamaana saambiraa'niyaiyum nee samani'raiyaaga eduththu,

(30:35) thailakkaaran seygi'rathupoala atha'rkup parima'lameat'ri, thuppuravaana parisuththa thoobavarkkamaakki,

(30:36) athil kogncham eduththup podiyaaga idiththu, naan unnaich santhikkum aasarippuk koodaaraththilirukkum saadchi sannithiyil vaippaayaaga; athu ungga'lukku magaa parisuththamaayirukkakkadavathu.

(30:37) inthath thoobavarkkaththai nee seyyavea'ndiya mu'raiyinpadi ungga'lukkaagach seythuko'l'lalaagaathu; ithu karththarukken'ru unakkup parisuththamaayiruppathaaga.

(30:38) itha'rku oppaanathai mugarugi'ratha'rkaagach seygi'ravan than janaththil iraathapadi a'ruppu'ndupoagakkadavan en'raar.


(31:1) pinnum karththar moaseayai noakki:

(31:2) naan yoothaavin koaththiraththil oorudaiya maganaana ooriyin kumaaran besaleyealaip pearsolli azhaiththu,

(31:3) vinoathamaana vealaiga'lai avan yoasiththuch seygi'ratha'rkum, ponnilum ve'l'liyilum ve'ngalaththilum vealaiseygi'ratha'rkum,

(31:4) iraththinangga'lai muththiraivettaaga vettip pathikki'ratha'rkum, maraththil siththiravealaiga'laich seygi'ratha'rkum,

(31:5) mat'rum sagalavitha vealaiga'laiyum yoogiththuch seygi'ratha'rkum vea'ndiya gnaanamum buththiyum a'rivum avanukku u'ndaaga, avanai theavaaaviyinaal nirappinean.

(31:6) mealum, thaa'n koaththiraththilu'l'la agisaamaakin kumaaranaagiya agoaliyaabaiyum avanoadea thu'naiyaagak koottinathuman'ri, gnaana iruthayamu'l'la yaavarudaiya iruthayaththilum gnaanaththai aru'linean; naan unakkuk katta'laiyitta yaavaiyum avarga'l seyvaarga'l.

(31:7) aasarippuk koodaaraththaiyum saadchippettiyaiyum athinmealu'l'la kirubaasanaththaiyum, koodaaraththilu'l'la sagala pa'nimuttuga'laiyum,

(31:8) meajaiyaiyum athin pa'nimuttuga'laiyum, suththamaana kuththuvi'lakkaiyum athin sagala karuviga'laiyum, thoobapeedaththaiyum,

(31:9) thaganabalipeedaththaiyum athin sagala pa'nimuttuga'laiyum, thottiyaiyum athin paathaththaiyum,

(31:10) aaraathanai vasthirangga'laiyum, aasaariya oozhiyam seyvatha'rkaana aasaariyanaagiya aaroanin parisuththa vasthirangga'laiyum, avan kumaararin vasthirangga'laiyum,

(31:11) abisheaga thailaththaiyum, parisuththa sthalaththukkuch suganthavarkkangga'laagiya thoobavarkkaththaiyum, naan unakkuk katta'laiyittapadiyea, avarga'l seyyavea'ndum en'raar.

(31:12) mealum, karththar moaseayinidaththil:

(31:13) nee israveal puththirarai noakki, neengga'l en oayvunaadka'lai aasarikkavea'ndum; ungga'laip parisuththappaduththugi'ra karththar naan enbathai neengga'l a'riyumpadi, ithu ungga'l thalaimu'raithoa'rum enakkum ungga'lukkum adaiyaa'lamaayirukkum.

(31:14) aagaiyaal, oayvunaa'lai aasarippeerga'laaga; athu ungga'lukkup parisuththamaanathu; athaip parisuththak kulaichchalaakkugi'ravan kolaiyu'ngakkadavan; athilea vealaiseygi'ra entha aaththumaavum than janaththin naduvil iraathapadikku a'ruppu'ndupoavaan.

(31:15) aa'runaa'lum vealaiseyyalaam; eazhaam naa'loa vealai ozhinthirukkum oayvunaa'l; athu karththarukkup parisuththamaanathu; oayvunaa'lil vealaiseygi'ravan evanum kolaiseyyappadavea'ndum.

(31:16) aagaiyaal, israveal puththirar thangga'l thalaimu'raithoa'rum oayvunaa'lai niththiya udanpadikkaiyaaga aasarikkumpadi, athaik kaikko'l'lakkadavarga'l.

(31:17) athu en'raikkum enakkum israveal puththirarukkum adaiyaa'lamaayirukkum; aa'runaa'laikku'l'lea karththar vaanaththaiyum boomiyaiyum u'ndaakki, eazhaam naa'lilea oaynthirunthu pooriththaar en'raar.

(31:18) seenaaymalaiyil avar moaseayoadea peasi mudinthapin, theavanudaiya viralinaal ezhuthappatta ka'rpalagaiga'laagiya saadchiyin ira'ndu palagaiga'lai avanidaththil koduththaar.


(32:1) moasea malaiyilirunthu i'ranggivarath thaamathikki'rathai janangga'l ka'ndapoathu, avarga'l aaroanidaththil koottangkoodi, avanai noakki: egipthu theasaththilirunthu engga'lai azhaiththukko'nduvantha antha moaseakku enna sambaviththathoa a'riyoam; aathalaal neer ezhunthu, engga'lukku munsellum theyvangga'lai engga'lukkaaga u'ndupa'n'num en'raarga'l.

(32:2) atha'rku aaroan: ungga'l manaiviga'l kumaarar kumaaraththiga'ludaiya kaathuga'lil irukki'ra ponna'niga'laik kazhat'ri, ennidaththil ko'nduvaarungga'l en'raan.

(32:3) janangga'l ellaarum thangga'l kaathuga'lil iruntha ponna'niga'laik kazhat'ri, aaroanidaththil ko'nduvanthaarga'l.

(32:4) avarga'l kaiyilirunthu avan anthap ponnai vaanggi, si'rpakkaruviyinaal karuppidiththu, oru kan'rukkuttiyai vaarppiththaan. appozhuthu avarga'l: isravealarea, ungga'lai egipthutheasaththilirunthu azhaiththukko'nduvantha ungga'l theyvangga'l ivaiga'lea en'raarga'l.

(32:5) aaroan athaip paarththu, atha'rku munbaaga oru balipeedaththaik katti, naa'laikkuk karththarukkup pa'ndigai en'ru koo'rinaan.

(32:6) ma'runaa'l avarga'l athikaalaiyil ezhunthu, sarvaangga thaganabaliga'laiyittu, samaathaanabaliga'laich seluththinaarga'l; pinbu, janangga'l pusikkavum kudikkavum udkaarnthu, vi'laiyaada ezhunthaarga'l.

(32:7) appozhuthu karththar moaseayai noakki: nee i'ranggippoa; egipthutheasaththilirunthu nee nadaththikko'nduvantha un janangga'l thangga'laik keduththukko'ndaarga'l.

(32:8) avarga'lukku naan vithiththa vazhiyai avarga'l seekkiramaay vittu vilaginaarga'l; avarga'l thangga'lukku oru kan'rukkuttiyai vaarppiththu, athaip pa'ninthuko'ndu, atha'rkup baliyittu: isravealarea, ungga'lai egipthutheasaththilirunthu azhaiththukko'nduvantha ungga'l theyvangga'l ivaiga'lea en'ru sonnaarga'l en'raar.

(32:9) pinnum karththar moaseayai noakki: intha janangga'laip paarththean; ivarga'l va'nanggaak kazhuththu'l'la janangga'l.

(32:10) aagaiyaal en koabam ivarga'lmeal moo'lavum, naan ivarga'lai azhiththuppoadavum nee ennai vittuvidu; unnai oru periya jaathiyaakkuvean en'raar.

(32:11) moasea than theavanaagiya karththarai noakki: karththaavea, theavareer magaa balaththinaalum vallamaiyu'l'la kaiyinaalum egipthu theasaththilirunthu pu'rappadappa'n'nina ummudaiya janangga'lukku viroathamaaga ummudaiya koabam pat'riyerivathenna?

(32:12) malaiga'lil avarga'laik kon'ru poadavum, boomiyinmeal iraathapadikku avarga'lai nirmoolamaakkavum, avarga'lukkuth theengguseyyumporuttea avarga'laip pu'rappadappa'n'ninaar en'ru egipthiyar solluvaanean? ummudaiya koabaththin ukkiraththai vittuth thirumbi, umathu janangga'lukkuth theengguseyyaathapadikku, avarga'lmeal parithaabangko'l'lum.

(32:13) umathu thaasaraagiya aabiragaamaiyum eesaakkaiyum isravealaiyum ninaiththaru'lum: ungga'l santhathiyai vaanaththu nadchaththirangga'laippoalap perugappa'n'ni, naan sonna inthath theasam muzhuvathaiyum ungga'l santhathiyaar en'raikkum suthanthariththukko'l'lumpadikku, avarga'lukkuk koduppean en'ru ummaikko'ndea avarga'lukku aa'naiyittuch sonneerea en'ru kegnchip piraarththiththaan.

(32:14) appozhuthu karththar thamathu janangga'lukkuch seyya ninaiththa theenggaich seyyaathapadikkup parithaabangko'ndaar.

(32:15) pinbu moasea malaiyilirunthu i'rangginaan; saadchippalagaiga'l ira'ndum avan kaiyil irunthathu; anthap palagaiga'l irupu'ramum ezhuthappattirunthathu, avaiga'l inthap pakkaththilum anthap pakkaththilum ezhuthappattirunthathu.

(32:16) anthap palagaiga'l theavanaal seyyappattathaayum, avaiga'lilea pathintha ezhuththu theavanaal ezhuthappatta ezhuththumaayirunthathu.

(32:17) janangga'l aaravaaram pa'n'nugi'rathai yoasuvaa keattu, moaseayai noakki: paa'layaththil yuththaththin iraichchal u'ndaayirukki'rathu en'raan.

(32:18) atha'rku moasea: athu jeyathoniyaagiya saththamum alla, abajeyathoniyaagiya saththamum alla; paadalin saththam enakkuk keadki'rathu en'raan.

(32:19) avan paa'layaththukkuch sameebiththu, anthak kan'rukkuttiyaiyum nadanaththaiyum ka'ndapoathu, moasea koabam moo'ndavanaagi, than kaiyilea iruntha palagaiga'lai malaiyin adiyilea e'rinthu udaiththuppoattu;

(32:20) avarga'l u'ndupa'n'nina kan'rukkuttiyai eduththu, akkiniyil sutteriththu, athaip podiyaaga araiththu, tha'n'neerinmeal thoovi, athai israveal puththirar kudikkumpadi seythaan.

(32:21) pinbu, moasea aaroanai noakki: nee intha janangga'lmeal inthap perumpaathagaththaich sumaththugi'ratha'rku, ivarga'l unakku enna seythaarga'l en'raan.

(32:22) atha'rku aaroan: en aa'ndavanukkuk koabam moo'laathiruppathaaga; ithu pollaatha janam en'ru neer a'rinthirukki'reer.

(32:23) ivarga'l ennai noakki: engga'lukku munsellum theyvangga'lai engga'lukku u'ndupa'n'num; egipthu theasaththilirunthu engga'lai azhaiththukko'nduvantha antha moaseakku enna sambaviththathoa a'riyoam en'raarga'l.

(32:24) appozhuthu naan: ponnudaimai udaiyavarga'l evarga'loa avarga'l athaik kazhat'rith tharakkadavarga'l en'rean; avarga'l appadiyea seythaarga'l; athai akkiniyilea poattean, athilirunthu inthak kan'rukkutti vanthathu en'raan.

(32:25) janangga'l thangga'l pagaivarukku'l avamaanappadaththakkathaaga aaroan avarga'lai nirvaa'namaakkiyirunthaan. avarga'l nirvaa'namaayirukki'rathai moasea ka'ndu,

(32:26) paa'layaththin vaasalil nin'ru: karththarudaiya padchaththil irukki'ravarga'l yaar? avarga'l ennidaththil searakkadavarga'l en'raan. appozhuthu leaviyin puththirar ellaarum avanidaththil koodivanthaarga'l.

(32:27) avan avarga'lai noakki: ungga'lil ovvoruvanum than pattayaththaith than araiyilea kattikko'ndu, paa'layamenggum u'l'lum pu'rambum vaasalukku vaasal poay, ovvoruvanum than than sagoatharanaiyum ovvoruvanum than than sineagithanaiyum ovvoruvanum than than ayalaanaiyum kon'rupoadakkadavan en'ru isravealin theavanaagiya karththar sollugi'raar en'raan.

(32:28) leaviyin puththirar moasea sonnapadiyea seythaarga'l; annaa'lil janangga'lil ea'rakku'raiya moovaayirampear vizhunthaarga'l.

(32:29) karththar in'raikku ungga'lukku aaseervaatham a'likkumpadi, in'raikku neengga'l avanavan thanthan maganukkum sagoatharanukkum viroathamaayirukki'rathinaal, karththarukku ungga'laip pirathishdai pa'n'nungga'l en'ru moasea solliyirunthaan.

(32:30) ma'runaa'lil moasea janangga'lai noakki: neengga'l magaa periya paavagnseytheerga'l; ungga'lukkaagap paavanivirththi seyyakkoodumoa en'ru a'riya ippozhuthu naan karththaridaththi'rku ea'rippoagi'rean en'raan.

(32:31) appadiyea moasea karththaridaththi'rkuth thirumbippoay: aiyoa, intha janangga'l ponninaal thangga'lukkuth theyvangga'lai u'ndaakki, magaa periya paavam seythirukki'raarga'l.

(32:32) aagilum, theavareer avarga'l paavaththai manniththaru'luveeraanaal manniththaru'lum; illaavittaal neer ezhuthina ummudaiya pusthagaththilirunthu en pearaik ki'rukkippoadum en'raan.

(32:33) appozhuthu karththar moaseayai noakki: enakku viroathamaayp paavam seythavan evanoa, avan pearai en pusthagaththilirunthu ki'rukkippoaduvean.

(32:34) ippozhuthu nee poay, naan unakkuch sonna idaththukku janangga'lai azhaiththukko'ndupoa; en thoothanaanavar unakkumun selluvaar; aagilum, naan visaarikkum naa'lil avarga'ludaiya paavaththai avarga'lidaththil visaarippean en'raar.

(32:35) aaroan seytha kan'rukkuttiyai janangga'l seyviththathin nimiththam karththar avarga'lai ubaathiththaar.


(33:1) karththar moaseayai noakki: neeyum, egipthu theasaththilirunthu nee azhaiththukko'nduvantha janangga'lum ivvidaththai vittup pu'rappattu, un santhathikkuk koduppean en'ru naan aabiragaamukkum eesaakkukkum yaakkoabukkum aa'naiyittukkoduththa paalum theanum oadugi'ra theasaththukkup poangga'l.

(33:2) naan oru thoothanai ungga'lukku munbaaga anuppi, kaanaaniyanaiyum emoariyanaiyum eaththiyanaiyum perisiyanaiyum eaviyanaiyum eboosiyanaiyum thuraththividuvean.

(33:3) aanaalum, vazhiyilea naan ungga'lai nirmoolampa'n'naathapadikku, naan ungga'l naduvea sellamaattean, neengga'l va'nanggaak kazhuththu'l'la janangga'l en'raar.

(33:4) thukkamaana ivvaarththaiga'lai janangga'l keattapoathu, oruvarum thangga'l aabara'nangga'laip poattukko'l'laamal thukkiththukko'ndirunthaarga'l.

(33:5) eanen'raal, neengga'l va'nanggaak kazhuththu'l'la janangga'l, naan oru nimishaththil ungga'l naduvil ezhumbi, ungga'lai nirmoolampa'n'nuvean; aagaiyaal, neengga'l poattirukki'ra ungga'l aabara'nangga'laik kazhat'rippoadungga'l; appozhuthu naan ungga'lukkuch seyyavea'ndiyathai a'rivean en'ru israveal puththirarukkuch sol en'ru karththar moaseayoadea solliyirunthaar.

(33:6) aagaiyaal, israveal puththirar oareab malaiyarugea thangga'l aabara'nangga'laik kazhat'rippoattaarga'l.

(33:7) moasea koodaaraththaip peyarththu, athaip paa'layaththukkup pu'rambea thooraththilea poattu, atha'rku aasarippuk koodaaram en'ru pearittaan. karththaraith theadum yaavarum paa'layaththukkup pu'rambaana aasarippuk koodaaraththukkup poavaarga'l.

(33:8) moasea koodaaraththukkup poagumpoathu, janangga'l ellaarum ezhunthirunthu, thangga'l thangga'l koodaaravaasalil nin'ruko'ndu, avan koodaaraththukku'l piraveasikkumattum, avan pinnea paarththukko'ndirunthaarga'l.

(33:9) moasea koodaaraththukku'l piraveasikkaiyil, meagasthambam i'ranggi, koodaaravaasalil nin'rathu; karththar moaseayoadea peasinaar.

(33:10) janangga'l ellaarum meagasthambam koodaaravaasalil ni'rkakka'ndaarga'l; janangga'l ellaarum ezhunthirunthu, thangga'lthangga'l koodaaravaasalil pa'ninthuko'ndaarga'l.

(33:11) oruvan than sineagithanoadea peasuvathupoala, karththar moaseayoadea mugamugamaayp peasinaar; pinbu, avan paa'layaththukkuth thirumbinaan; noonin kumaaranaagiya yoasuvaa ennum avanudaiya pa'nividaikkaaranaagiya vaaliban aasarippuk koodaaraththai vittup piriyaathirunthaan.

(33:12) moasea karththarai noakki: theavareer intha janangga'lai azhaiththukko'ndu poa en'ru sonneer; aagilum, ennoadeakooda innaarai anuppuvean enbathai enakku neer a'rivikkavillai; en'raalum, unnaip pearsolli azhaiththu a'rinthirukki'rean en'rum, en ka'nga'lil unakkuk kirubai kidaiththathu en'rum, theavareer sonnathu'ndea;

(33:13) ummudaiya ka'nga'lil ippozhuthu enakkuk kirubai kidaiththathaanaal naan ummai a'rivatha'rkum, ummudaiya ka'nga'lil enakkuk kirubai kidaippatha'rkum, ummudaiya vazhiyai enakku a'riviyum; intha jaathi ummudaiya janamen'ru ninaiththaru'lum en'raan.

(33:14) atha'rku avar: en samugam unakku munbaagach sellum, naan unakku i'laippaa'ruthal tharuvean en'raar.

(33:15) appozhuthu avan avarai noakki: ummudaiya samugam ennoadeakoodach sellaama'rpoanaal, engga'lai ivvidaththilirunthu ko'ndupoagaathirum.

(33:16) enakkum umathu janangga'lukkum ummudaiya ka'nga'lilea kirubai kidaiththathenbathu ethinaal a'riyappadum; neer engga'loadea varuvathinaal allavaa? ippadiyea boomiyinmealu'l'la janangga'l ellaarilum, naanum ummudaiya janangga'lum viseashiththavarga'l en'ru vi'langgum en'raan.

(33:17) appozhuthu karththar moaseayai noakki: nee sonna intha vaarththaiyinpadiyea seyvean; en ka'nga'lil unakkuk kirubai kidaiththathu; unnaip pearsolli azhaiththu a'rinthirukki'rean en'raar.

(33:18) appozhuthu avan: ummudaiya magimaiyai enakkuk kaa'nbiththaru'lum en'raan.

(33:19) atha'rku avar: ennudaiya thayaiyai ellaam naan unakku munbaagak kadanthupoagappa'n'ni, karththarudaiya naamaththai unakku munbaagak koo'ruvean; evanmeal kirubaiyaayirukkach siththamaayiruppeanoa, avanmeal kirubaiyaayiruppean; evanmeal irakkamaayirukkach siththamaayiruppeanoa, avanmeal irakkamaayiruppean en'ru solli,

(33:20) nee en mugaththaik kaa'namaattaay, oru manushanum ennaik ka'ndu uyiroadirukkakkoodaathu en'raar.

(33:21) pinnum karththar: ithoa, enna'ndaiyil oru idam u'ndu; nee anggea kanmalaiyil nillu.

(33:22) en magimai kadanthupoagumpoathu, naan unnai anthak kanmalaiyin vedippilea vaiththu, naan kadanthupoagumattum en karaththinaal unnai mooduvean;

(33:23) pinbu, en karaththai eduppean; appozhuthu en pinpakkaththaik kaa'nbaay; en mugamoa kaa'nappadaathu en'raar.


(34:1) karththar moaseayai noakki: munthina ka'rpalagaiga'lukku oththa ira'ndu ka'rpalagaiga'lai izhaiththukko'l; nee udaiththuppoatta munthina palagaiga'lil iruntha vaarththaiga'lai avaiga'lil ezhuthuvean.

(34:2) vidiya'rkaalaththil nee aayaththamaagi, seenaay malaiyil ea'ri, anggea malaiyin uchchiyil kaalamea en samugaththil vanthu nil.

(34:3) unnoadea oruvanum anggea varakkoodaathu; malaiyilenggum oruvanum kaa'nappadavungkoodaathu; intha malaiyin sameebaththil aadumaadu meayavungkoodaathu en'raar.

(34:4) appozhuthu moasea munthina ka'rpalagaiga'lukku oththa ira'ndu ka'rpalagaiga'lai izhaiththu, athikaalamea ezhunthirunthu, karththar thanakkuk katta'laiyittapadiyea avvira'ndu ka'rpalagaiga'laiyum than kaiyilea eduththukko'ndu, seenaaymalaiyil ea'rinaan.

(34:5) karththar oru meagaththil i'ranggi, anggea avan arugea nin'ru, karththarudaiya naamaththaik koo'rinaar.

(34:6) karththar avanukku munbaagak kadanthupoagi'rapoathu, avar: karththar, karththar; irakkamum, kirubaiyum, neediya saanthamum, magaa thayaiyum, saththiyamumu'l'la theavan.

(34:7) aayiram thalaimu'raiga'lukku irakkaththaik kaakki'ravar; akkiramaththaiyum mee'ruthalaiyum paavaththaiyum mannikki'ravar; kut'ravaa'liyaik kut'ramat'ravanaaga vidaamal, pithaakka'l seytha akkiramaththaip pi'l'laiga'lidaththilum, pi'l'laiga'ludaiya pi'l'laiga'lidaththilum moon'raam naangaam thalaimu'raimattum visaarikki'ravar en'ru koo'rinaar.

(34:8) moasea theeviramaagath tharaimattum kuninthu pa'ninthuko'ndu:

(34:9) aa'ndavarea, ummudaiya ka'nga'lil enakkuk kirubai kidaiththathaanaal, engga'l naduvil aa'ndavar ezhuntharu'lavea'ndum; intha janangga'l va'nanggaak kazhuththu'l'lavarga'l; neeroa, engga'l akkiramaththaiyum engga'l paavaththaiyum manniththu, engga'lai umakkuch suthantharamaaga eat'rukko'l'lum en'raan.

(34:10) atha'rku avar: ithoa, naan oru udanpadikkaipa'n'nugi'rean; boomiyenggum entha jaathiga'lidaththilum seyyappadaatha athisayangga'lai un janangga'l ellaarukku munbaagavum seyvean; unnoadeakooda irukki'ra janangga'l ellaarum karththarudaiya seygaiyaik kaa'nbaarga'l; unnoadeakooda irunthu, naan seyyum kaariyam bayanggaramaayirukkum.

(34:11) in'ru naan unakkuk katta'laiyidugi'rathaik kaikko'l; emoariyanaiyum, kaanaaniyanaiyum, eaththiyanaiyum, perisiyanaiyum, eaviyanaiyum, eboosiyanaiyum unakku munbaagath thuraththividugi'rean.

(34:12) nee poaych searugi'ra theasaththin kudiga'loadu udanpadikkaipa'n'naathapadikku echcharikkaiyaayiru; pa'n'ninaal athu un naduvil ka'n'niyaayirukkum.

(34:13) avarga'ludaiya balipeedangga'lai idiththu, avarga'l silaiga'laith thagarththu, avarga'l thoappuga'lai vettippoadungga'l.

(34:14) karththarudaiya naamam erichchalu'l'lavar enbathu, avar erichchalu'l'la theavanea; aagaiyaal, anniya theavanai nee pa'ninthuko'l'lavea'ndaam.

(34:15) anthath theasaththin kudiga'loadea udanpadikkaipa'n'nuvaayaanaal, avarga'l thangga'l theavarga'laich soaramaarkkamaayp pinpat'ri, thangga'ludaiya theavarga'lukkup baliyiduvaarga'l; oruvan unnai azhaikkaiyil, nee poay, avan baliyittathilea pusippaay;

(34:16) avarga'l kumaaraththiga'lil un kumaararukkup pe'nga'laik ko'l'luvaay; avarga'l kumaaraththiga'l thangga'l theavarga'laich soaramaarkkamaayp pinpat'ruvathum allaamal, un kumaararaiyum thangga'l theavarga'laich soaramaarkkamaayp pinpat'rumpadi seyvaarga'l.

(34:17) vaarppikkappatta theyvangga'lai ungga'lukku u'ndaakkavea'ndaam.

(34:18) pu'lippillaa appappa'ndigaiyai neengga'l kaikko'ndu, naan ungga'lukkuk katta'laiyittapadiyea, aabeeb maathaththil ku'riththa kaalaththilea eazhunaa'l pu'lippillaa appam pusikkakkadaveerga'l; aabeeb maathaththilea egipthilirunthu pu'rappattaayea.

(34:19) karppanthi'ranthu pi'rakki'ra yaavum, un aadumaaduga'lin thalaiyeet'raana aa'nga'l yaavum ennudaiyavaiga'l.

(34:20) kazhuthaiyin thalaiyeet'rai oru aattukkuttiyaal meettukko'lvaayaaga; athai meettukko'l'laathirunthaal athin kazhuththai mu'riththuppoadu; un pi'l'laiga'lil mutha'rpea'raanavaiga'laiyellaam meettukko'l'lavea'ndum. ve'rungkaiyoadea en sannithiyil oruvanum varakkoodaathu.

(34:21) aa'runaa'l vealaiseythu, eazhaam naa'lilea oaynthiruppaayaaga; vithaippukkaalaththilum a'ruppukkaalaththilum oaynthiruppaayaaga.

(34:22) koathumai a'ruppin mutha'rpalanaich seluththum eazhu vaarangga'lin pa'ndigaiyaiyum, varushamudivilea searppukkaala pa'ndigaiyaiyum aasarippaayaaga.

(34:23) varushaththil moon'rutharam ungga'l aa'nmakka'l ellaarum isravealin theavanaayirukki'ra karththaraagiya aa'ndavarin sannithiyil varakkadavarga'l.

(34:24) naan pu'rajaathiga'lai ungga'l munnin'ru thuraththivittu, ungga'l ellaiga'lai visthaaramaakkuvean; varushaththil moon'rutharam ungga'l theavanaagiya karththarudaiya sannithikku munbaagak kaa'nappadap poayirukkumpoathu oruvarum ungga'l theasaththai ichchippathillai.

(34:25) enakku idum baliyin iraththaththaip pu'liththamaavudan seluththavea'ndaam; paskaa pa'ndigaiyin baliyai vidiya'rkaalamvaraikkum vaikkavum vea'ndaam.

(34:26) ungga'l nilaththil muthal muthal vi'laintha mutha'rbalaththai ungga'l theavanaagiya karththarin aalayaththukkuk ko'nduvaarungga'l. ve'l'laattukkuttiyai athin thaayin paalilea samaikkavea'ndaam en'raar.

(34:27) pinnum karththar moaseayai noakki: intha vaarththaiga'lai nee ezhuthu; intha vaarththaiga'linpadiyea unnoadum isravealoadum udanpadikkaipa'n'ninean en'raar.

(34:28) anggea avan appam pusiyaamalum tha'n'neer kudiyaamalum iravum pagalum naa'rpathunaa'l karththaroadea irunthaan; avan paththukka'rpanaiga'laagiya udanpadikkaiyin vaarththaiga'laip palagaiga'lil ezhuthinaan.

(34:29) moasea saadchip palagaiga'l ira'ndaiyum than kaiyil eduththukko'ndu, seenaaymalaiyilirunthu i'ranggugi'rapoathu, thannoadea avar peasinathinaalea than mugam piragaasiththiruppathai avan a'riyaathirunthaan.

(34:30) aaroanum israveal puththirar ellaarum moaseayaip paarkkumpoathu, avan mugam piragaasiththiruppathaik ka'ndu, avan sameebaththil searapbayanthaarga'l.

(34:31) moasea avarga'lai azhaiththaan; appozhuthu aaroanum sabaiyilu'l'la pirabukka'l yaavarum avanidaththi'rkuth thirumbivanthaarga'l; moasea avarga'loadea peasinaan.

(34:32) pinbu israveal puththirar ellaarum avanidaththil searnthaarga'l; appozhuthu avan seenaaymalaiyil karththar thannoadea peasinavaiga'laiyellaam avarga'lukkuk ka'rpiththaan.

(34:33) moasea avarga'loadea peasi mudiyuma'lavum, than mugaththinmeal mukkaadu poattirunthaan.

(34:34) moasea karththarudaiya sannithiyil avaroadea peasumpadikku udpiraveasiththathumuthal ve'liyea pu'rappadummattum mukkaadu poadaathirunthaan; avan ve'liyea vanthu thanakkuk ka'rpikkappattathai israveal puththiraroadea sollumpoathu,

(34:35) israveal puththirar avan mugam piragaasiththiruppathaik ka'ndaarga'l. moasea avaroadea peasumpadikku u'l'lea piraveasikkumvaraikkum, mukkaattaith thirumbath than mugaththinmeal poattukko'l'luvaan.


(35:1) moasea israveal puththiraraagiya sabaiyaar ellaaraiyum koodivarachseythu, avarga'lai noakki:

(35:2) neengga'l aa'runaa'l vealaiseyyavea'ndum, eazhaam naa'loa ungga'lukkup parisuththa naa'laay iruppathaaga; athu karththarukken'ru oaynthirukkum oayvunaa'l; athilea vealaiseygi'ravan evanum kolaiseyyappadakkadavan.

(35:3) oayvunaa'lil ungga'l vaasasthalangga'lil enggum neruppu moottaathiruppeerga'laaga ennum ivvaarththaiga'laik kaikko'l'lumpadi karththar katta'laiyittaar en'raan.

(35:4) pinnum moasea israveal puththiraraagiya sabaiyaar ellaaraiyum noakki:

(35:5) ungga'lukku u'ndaanathilea karththarukku oru kaa'nikkaiyaik ko'nduvanthu seluththungga'l; manamu'l'lavan evanoa, avan athaik ko'nduvarattum; karththarukkuch seluththum kaa'nikkai ennaven'raal, ponnum, ve'l'liyum, ve'ngalamum,

(35:6) i'laneelanoolum, iraththaambaranoolum, sivappunoolum, melliya pagnchunoolum, ve'l'laattu mayirum,

(35:7) sivappuththeerntha aattukkadaaththoalum, thagasuththoalum, seeththim maramum,

(35:8) vi'lakkukku e'n'neyum, abisheagathailaththukkup parima'lavarkkangga'lum, thoobaththukkuch suganthavarkkangga'lum,

(35:9) aasaariyarudaiya eaboaththilum maarppathakkaththilum pathikkaththakka koameathagam muthaliya iraththinangga'lumea.

(35:10) ungga'lil gnaana iruthayamu'l'la anaivarum vanthu, karththar katta'laiyittavaiga'laiyellaam seyvaarga'laaga.

(35:11) vaasasthalaththaiyum, athin koodaaraththaiyum, athin moodiyaiyum, athin kokkiga'laiyum, athin palagaiga'laiyum, athin thaazhppaa'lga'laiyum, athin thoo'nga'laiyum, athin paathangga'laiyum,

(35:12) pettiyaiyum, athin tha'nduga'laiyum, kirubaasanaththaiyum, ma'raivin thiraichseelaiyaiyum,

(35:13) meajaiyaiyum, athin tha'nduga'laiyum, athin sagala pa'nimuttuga'laiyum, samugaththappangga'laiyum,

(35:14) ve'lichchangkodukkum kuththuvi'lakkaiyum, athin karuviga'laiyum, athin agalga'laiyum, ve'lichchaththukku e'n'neyaiyum,

(35:15) thoobapeedaththaiyum, athin tha'nduga'laiyum, abisheagathailaththaiyum, sugantha thoobavarkkaththaiyum, vaasasthalaththin vaasalukkuth thongguthiraiyaiyum,

(35:16) thaganabalipeedaththaiyum, athin ve'ngalach salladaiyaiyum, athin tha'nduga'laiyum, athin sagala pa'nimuttuga'laiyum, thottiyaiyum, athin paathaththaiyum,

(35:17) piraagaaraththin thongguthiraiga'laiyum, athin thoo'nga'laiyum, athin paathangga'laiyum, piraagaaraththu vaasalin thongguthiraiyaiyum,

(35:18) vaasasthalaththin mu'laiga'laiyum, piraagaaraththin mu'laiga'laiyum, avaiga'lin kayi'ruga'laiyum,

(35:19) parisuththa sthalaththilea aaraathanai seyvatha'rkuriya vasthirangga'laiyum, aasaariya oozhiyagnseygi'ra aaroanin parisuththa vasthirangga'laiyum, avan kumaararin vasthirangga'laiyum avarga'l seyyakkadavarga'l en'raan.

(35:20) appozhuthu israveal puththiraraagiya sabaiyaar ellaarum moaseayin samugaththaivittup pu'rappattaarga'l.

(35:21) pinbu evarga'lai avarga'l iruthayam ezhuppi, evarga'lai avarga'l aavi u'rchaagappaduththinathoa, avarga'l ellaarum aasarippuk koodaaraththin vealaikkum, athin sagala oozhiyaththukkum, parisuththa vasthirangga'lukkum eat'ravaiga'laik karththarukkuk kaa'nikkaiyaagak ko'nduvanthaarga'l.

(35:22) manappoorvamu'l'la sthiree purushar yaavarum, asthakadagangga'l, kaatha'niga'l, moathirangga'l, aarangga'l muthalaana sagala vitha ponnaabara'nangga'laiyum ko'nduvanthaarga'l; karththarukkuk kaa'nikkai seluththina ovvoruvanum ponnaik kaa'nikkaiyaagach seluththinaan.

(35:23) i'laneelanoolaiyum iraththaambaranoolaiyum sivappunoolaiyum melliya pagnchunoolaiyum ve'l'laattu mayiraiyum sivappuththeerntha aattukkadaaththoalaiyum thagasuththoalaiyum thangga'lidaththil vaiththiruntha yaavarum avaiga'laik ko'nduvanthaarga'l.

(35:24) ve'l'liyaiyum ve'ngalaththaiyum kodukkaththakka yaavarum avaiga'laik karththarukkuk kaa'nikkaiyaagak ko'nduvanthaarga'l. pa'rpala vealaiga'lukku uthavum seeththim maraththaith thangga'lidaththil vaiththiruntha yaavarum avaiga'laik ko'nduvanthaarga'l.

(35:25) gnaana iruthayamu'l'la sthireega'l ellaarum thangga'l kaiga'linaal noot'ru, thaangga'l noot'ra i'laneelanoolaiyum iraththaambaranoolaiyum sivappunoolaiyum melliya pagnchunoolaiyum ko'nduvanthaarga'l.

(35:26) entha sthireega'ludaiya iruthayam gnaana ezhupputhal adainthathoa, avarga'l ellaarum ve'l'laattu mayiraith thiriththaarga'l.

(35:27) pirabukka'l eaboaththilum maarppathakkaththilum pathikkum koameathagam muthaliya iraththinangga'laiyum,

(35:28) parima'lavarkkangga'laiyum, vi'lakke'n'neyaiyum, abisheagathailaththukkum suganthavarkka thoobaththukkum vea'ndiyavaiga'laiyum ko'nduvanthaarga'l.

(35:29) seyyappadumpadi karththar moaseayaikko'ndu ka'rpiththa vealaikkuriya yaavaiyum ko'nduvara, israveal puththirarukku'l thangga'l iruthayaththil u'rchaagamadaintha sthiree purushar yaavarum karththarukkuk kaa'nikkaiyai manappoorvamaayk ko'nduvanthaarga'l.

(35:30) pinbu moasea israveal puththirarai noakki: paarungga'l, karththar yoothaavin koaththiraththil oorin maganaana ooriyin kumaaran besaleyealaip pearsolli azhaiththu,

(35:31) avan visiththiramaana vealaiga'lai yoasiththuch seyyavum, ponnilum ve'l'liyilum ve'ngalaththilum vealaiseyyavum,

(35:32) iraththinangga'lai muththirai vettaaga vettip pathikkavum, maraththil siththira vealai seythu sagala vinoathamaana vealaiga'laich seyyavum,

(35:33) avanukku gnaanaththaiyum buththiyaiyum a'rivaiyum aru'li, avan sagalavitha vealaiga'laiyum seyyumpadi theavaaaviyinaalea avanai nirappinaar.

(35:34) avan iruthayaththilum, thaa'n koaththiraththu agisaamaakin kumaaranaagiya agoaliyaabin iruthayaththilum, poathikkum varaththaiyum aru'linaar.

(35:35) siththiravealaiyaiyum si'rpavealaiyaiyum, i'laneelanoolaalum iraththaambaranoolaalum sivappunoolaalum melliya pagnchunoolaalum seyyappadum visiththirath thaiyalvealaiyaiyum, sagala visiththira nesavu vealaiga'laiyum vinoathamaana vealaiga'lai yoogikki'ravarga'lum seygi'ravarga'lum ni'raiveat'rum sagalavitha vealaiga'laiyum seyyumpadikku avarga'ludaiya iruthayaththai gnaanaththinaal nirappinaar en'raan.


(36:1) appozhuthu parisuththa sthalaththuth thiruppa'niga'lukkaduththa sagala vealaiga'laiyum, karththar ka'rpiththapadiyellaam, besaleyealum agoaliyaabum, seyya a'riyumpadikkuk karththaraal gnaanamum buththiyum pet'ra viveaga iruthayamu'l'la mat'ra anaivarum seyyaththodangginaarga'l.

(36:2) besaleyealaiyum agoaliyaabaiyum, karththaraal gnaanamadainthu antha vealaiga'laich seyyavarumpadi thangga'l iruthayaththil ezhupputhaladaintha gnaana iruthayaththaaraagiya ellaaraiyum, moasea varavazhaiththaan.

(36:3) avarga'l, israveal puththirar thiruppa'nikkaduththa sagala vealaiga'lukkaagavum ko'nduvantha kaa'nikkaip poru'lga'laiyellaam, moaseayinidaththil vaanggikko'ndaarga'l. pinnum janangga'l kaalaithoa'rum thangga'lukku ishdamaana kaa'nikkaiga'lai avanidaththil ko'nduvanthaarga'l.

(36:4) appozhuthu parisuththa sthalaththu vealaiga'laich seygi'ra viveagiga'l yaavarum avaravar seygi'ra vealaiyin kaariyamaay vanthu,

(36:5) moaseayai noakki: karththar seyyumpadi ka'rpiththa vealaikku vea'ndiyatha'rku athigamaana poru'lga'lai janangga'l ko'nduvarugi'raarga'l en'raarga'l.

(36:6) appozhuthu moasea ini purusharga'laavathu sthireega'laavathu parisuththa sthalaththukken'ru kaa'nikkaiyaaga oru vealaiyum seyyavea'ndaam en'ru paa'layam enggum koo'rumpadi katta'laiyittaan; ivvithamaay janangga'l ko'nduvarugi'rathu ni'ruththappattathu.

(36:7) seyyavea'ndiya ellaa vealaiga'lukkum poathumaana poru'lga'l irunthathumallaamal athigamaayum irunthathu.

(36:8) vealaiseygi'ravarga'laagiya gnaana iruthayamu'l'la yaavarum vaasasthalaththai u'ndaakkinaarga'l. atha'rkuth thiriththa melliya pagnchunoolaalum i'laneelanoolaalum iraththaambaranoolaalum sivappunoolaalum, vinoatha nesavuvealaiyaagiya kearubeenga'lu'l'la paththu mooduthiraiga'laip pa'n'ninaan.

(36:9) ovvoru mooduthirai irubaththettu muzha nee'lamum naalu muzha agalamumaayirunthathu; mooduthiraiga'lellaam orea a'lavaayirunthathu.

(36:10) ainthu mooduthiraiga'lai on'roadon'ru i'naiththu, mat'ra ainthu mooduthiraiga'laiyum on'roadon'ru i'naiththaan.

(36:11) i'naikkappatta oru mooduthiraiyin oaraththil i'laneelanoolaal aimbathu kaathuga'lai u'ndupa'n'ni, appadiyea i'naikkappatta mat'ra mooduthiraiyin oaraththilum u'ndupa'n'ninaan.

(36:12) kaathuga'l on'roadon'ru i'naikkappattavaiga'laayirunthathu.

(36:13) aimbathu pon kokkiga'laiyum pa'n'ni, anthak kokkiga'laal mooduthiraiga'lai on'roadon'ru i'naiththuvittaan. ivvithamaaga orea vaasasthalamaayit'ru.

(36:14) vaasasthalaththinmeal koodaaramaagap poadumpadi aattumayirinaal neytha pathinoru mooduthiraiga'laiyum pa'n'ninaan.

(36:15) ovvoru mooduthirai muppathu muzha nee'lamum naalu muzha agalamumaayirunthathu. pathinoru mooduthiraiga'lum orea a'lavaayirunthathu.

(36:16) ainthu mooduthiraiga'lai on'raagavum, mat'ra aa'ru mooduthiraiga'lai on'raagavum i'naiththu,

(36:17) i'naikkappatta oru mooduthiraiyin oaraththil aimbathu kaathuga'laiyum, i'naikkappatta mat'ra mooduthiraiyin oaraththil aimbathu kaathuga'laiyum u'ndaakki,

(36:18) koodaaraththai on'raay i'naiththuvida, aimbathu ve'ngalak kokkiga'laiyum u'ndaakkinaan.

(36:19) sivappuththeerntha aattukkadaath thoalinaal koodaaraththukku oru moodiyaiyum athinmeal poadath thagasuththoalinaal oru moodiyaiyum u'ndupa'n'ninaan.

(36:20) vaasasthalaththukku nimirnthuni'rkum palagaiga'laiyum seeththim maraththaal seythaan.

(36:21) ovvoru palagaiyum paththumuzha nee'lamum on'rarai muzha agalamumaayirunthathu.

(36:22) ovvoru palagaikkum on'rukkon'ru samathooramaana ira'ndu kazhunthuga'l irunthathu; vaasasthalaththin palagaiga'lukkellaam ippadiyea seythaan.

(36:23) vaasasthalaththi'rkaagach seyyappatta palagaiga'lil the'rkea thenthisaikku irubathu palagaiga'lai u'ndaakki,

(36:24) antha irubathu palagaiga'lin keezhea vaikkum naa'rpathu ve'l'lip paathangga'laiyum u'ndupa'n'ninaan; oru palagaiyin keezh athin ira'ndu kazhunthuga'lukkum ira'ndu paathangga'laiyum, mat'rap palagaiyinkeezh athin ira'ndu kazhunthuga'lukkum ira'ndu paathangga'laiyum pa'n'nivaiththu;

(36:25) vaasasthalaththin ma'rupakkamaagiya vadapu'raththil irubathu palagaiga'laiyum, avaiga'lukku naa'rpathu ve'l'lip paathangga'laiyum seythaan.

(36:26) oru palagaiyinkeezh ira'ndu paathangga'lum, mat'rap palagaiyinkeezh ira'ndu paathangga'lum seythaan.

(36:27) vaasasthalaththin mealpu'raththi'rku aa'ru palagaiga'laiyum,

(36:28) vaasasthalaththin irupakkangga'lilu'l'la moolaiga'lukku ira'ndu palagaiga'laiyum seythaan.

(36:29) avaiga'l keezhea isaikkappattirunthathu, mealeayum oru va'laiyaththinaal isaikkappattirunthathu; ira'ndu moolaiga'lilumu'l'la avvira'ndi'rkum appadiyea seythaan.

(36:30) appadiyea ettup palagaiga'lum, avaiga'ludaiya ovvoru palagaiyin keezh ira'ndira'ndu paathangga'laagap pathinaa'ru ve'l'lippaathangga'lum irunthathu.

(36:31) seeththim maraththaal vaasasthalaththin oru pakkaththup palagaiga'lukku ainthu thaazhppaa'lga'laiyum,

(36:32) vaasasthalaththin ma'rupakkaththup palagaiga'lukku ainthu thaazhppaa'lga'laiyum, vaasasthalaththin mealpu'ramaana pinpakkaththup palagaiga'lukku ainthu thaazhppaa'lga'laiyum pa'n'ninaan.

(36:33) naduththaazhppaa'l oru munai thodanggi ma'rumunaimattum palagaiga'lin maiyaththil uruvappaayumpadi seythaan.

(36:34) palagaiga'laip ponthagattaal moodi, thaazhppaa'lga'lin idangga'laagiya avaiga'lin va'laiyangga'laip ponninaal pa'n'ni, thaazhppaa'lga'laip ponthagattaal moodinaan.

(36:35) i'laneelanoolaalum iraththaambaranoolaalum sivappunoolaalum thiriththa melliya pagnchunoolaalum seyyappattathum, visiththiravealaiyaagiya kearubeenga'lu'l'lathumaana oru thiraichseelaiyai u'ndupa'n'ni,

(36:36) atha'rkuch seeththim maraththinaal naalu thoo'nga'laich seythu, avaiga'laip ponthagattaal moodi, avaiga'lin kokkiga'laip ponninaal pa'n'ni, avaiga'lukku naangu ve'l'lippaathangga'lai vaarppiththaan.

(36:37) koodaaravaasalukku i'laneelanoolaalum iraththaambaranoolaalum sivappunoolaalum thiriththa melliya pagnchunoolaalum seytha siththirath thaiyalvealaiyaana oru thongguthiraiyaiyum,

(36:38) athin ainthu thoo'nga'laiyum, avaiga'lin va'laivaa'niga'laiyum u'ndaakki, avaiga'lin kumizhga'laiyum va'laiyangga'laiyum ponthagattaal moodinaan; avaiga'lin ainthu paathangga'lum ve'ngalamaayirunthathu.


(37:1) besaleyeal seeththim maraththinaal pettiyai u'ndupa'n'ninaan; athin nee'lam ira'ndarai muzhamum athin agalam on'rarai muzhamum athin uyaram on'rarai muzhamumaanathu.

(37:2) athai u'l'lum pu'rambum pasumpon thagattaal moodi, sut'rilum atha'rkup pon thira'naiyai u'ndaakki,

(37:3) atha'rku naangu pon va'laiyangga'lai vaarppiththu, avaiga'lai athin naalu moolaiga'lilum poattu, oru pakkaththil ira'ndu va'laiyangga'lum ma'rupakkaththil ira'ndu va'laiyangga'lum irukkumpadi thaiththu,

(37:4) seeththim maraththinaal tha'nduga'laich seythu, avaiga'laip ponthagattaal moodi,

(37:5) anthath tha'nduga'laal pettiyaich sumakkumpadi, avaiga'laip pettiyin pakkangga'lil irukkum va'laiyangga'lilea paaychchinaan.

(37:6) kirubaasanaththaiyum pasumponninaal pa'n'ninaan; athu ira'ndarai muzha nee'lamum on'rarai muzha agalamumaanathu.

(37:7) thagadaay adikkappatta ponninaal ira'ndu kearubeenga'laiyum u'ndaakki, kirubaasanaththin ira'ndu oarangga'lilea,

(37:8) orupu'raththu oaraththil oru kearubeenum ma'rupu'raththu oaraththil mat'rak kearubeenumaaga anthak kearubeenga'laik kirubaasanaththin ira'ndu oarangga'lilum athanoadea eaga vealaippaadaagavea pa'n'ninaan.

(37:9) anthak kearubeenga'l thangga'l settaiga'lai uyara viriththu, thangga'l settaiga'laal kirubaasanaththai moodugi'ravaiga'lum, on'rukkon'ru ethirmugamu'l'lavaiga'lumaayirunthathu; kearubeenga'lin mugangga'l kirubaasanaththai noakkikko'ndirunthathu.

(37:10) meajaiyaiyum seeththim maraththaal pa'n'ninaan; athu ira'ndu muzha nee'lamum oru muzha agalamum on'rarai muzha uyaramumaanathu.

(37:11) athaip pasumponthagattaal moodi, sut'rilum atha'rkup pon thira'naiyai u'ndaakki,

(37:12) sut'rilum atha'rku naangu vira'rkadaiyaana sattaththaiyum, athin sattaththi'rkuch sut'rilum pon thira'naiyaiyum u'ndupa'n'ni,

(37:13) atha'rku naangu ponva'laiyangga'lai vaarppiththu, avaiga'lai athin naalu kaalga'lukku irukkum naalu moolaiga'lilum thaiththaan.

(37:14) antha va'laiyangga'l meajaiyaich sumakkum tha'nduga'laip paaychchum idangga'laayirukkumpadi sattaththin arugea irunthathu.

(37:15) meajaiyaich sumakkum anthath tha'nduga'laich seeththim maraththaal pa'n'ni, avaiga'laip ponthagattaal moodi,

(37:16) meajaiyinmealirukkum paaththirangga'laagiya athin pa'nimuttuga'laiyum, athin thattuga'laiyum, thoobakkara'ndiga'laiyum, athin baanabali karagangga'laiyum, moodugi'ratha'rkaana athin ki'n'nangga'laiyum pasumponninaal u'ndaakkinaan.

(37:17) kuththuvi'lakkaiyum pasumponninaal adippuvealaiyaay u'ndaakkinaan; athin tha'ndum ki'laiga'lum mokkuga'lum pazhangga'lum pookka'lum ponninaal seyyappattirunthathu.

(37:18) kuththuvi'lakkin oru pakkaththil moon'ru ki'laiga'lum athin ma'rupakkaththil moon'ru ki'laiga'lumaaga athin pakkangga'lil aa'ru ki'laiga'l seyyappattathu.

(37:19) ovvoru ki'laiyilea vaathumaikkottaikku oppaana moon'ru mokkuga'lum oru pazhamum oru poovum irunthathu; kuththuvi'lakkil seyyappatta aa'ru ki'laiga'lilum appadiyea irunthathu.

(37:20) vi'lakkuththa'ndil vaathumaikkottaikku oppaana naalu mokkuga'lum pazhangga'lum pookka'lum irunthathu.

(37:21) athil seyyappatta ira'ndu ki'laiga'linkeezh oru pazhamum, vea'ru ira'ndu ki'laiga'linkeezh oru pazhamum, mat'ra ira'ndu ki'laiga'linkeezh oru pazhamum irunthathu; vi'lakkuththa'ndil seyyappatta aa'ruki'laiga'lukkum appadiyea irunthathu.

(37:22) avaiga'lin pazhangga'lum avaiga'lin ki'laiga'lum pasumponninaal orea adippu vealaiyaaych seyyappattathu.

(37:23) athin eazhu agalga'laiyum, athin kaththariga'laiyum, saambal paaththirangga'laiyum pasumponninaal seythaan.

(37:24) athaiyum athin pa'nimuttuga'l yaavaiyum oru thaalanthu pasumponninaal seythaan.

(37:25) thoobapeedaththaiyum seeththim maraththinaal u'ndaakkinaan; athu oru muzha nee'lamum oru muzha agalamumaana sathuramum ira'ndu muzha uyaramumaay irunthathu; athin kombuga'l athanoadea eaga vealaippaadaayirunthathu.

(37:26) athin mea'rpu'raththaiyum, athin sut'ruppu'raththaiyum, athin kombuga'laiyum, pasumponthagattaal moodi, sut'rilum atha'rkup pon thira'naiyai u'ndupa'n'ni,

(37:27) anthath thira'naiyinkeezh athin ira'ndu pakkangga'lil irukkum ira'ndu moolaiga'lilum ira'ndu ponva'laiyangga'laip pa'n'ni, athaich sumakkum tha'nduga'laip paaychchum idangga'laagath thaiththu,

(37:28) seeththim maraththaal anthath tha'nduga'laich seythu, avaiga'laip ponthagattaal moodinaan.

(37:29) parisuththa abisheagathailaththaiyum, suththamaana suganthangga'lin thoobavarkkaththaiyum, thailakkaaran vealaikku oppaaga u'ndupa'n'ninaan.


(38:1) thaganabalipeedaththaiyum seeththim maraththaal u'ndaakkinaan; athu ainthu muzha nee'lamum ainthu muzha agalamum sathuravadivum moon'ru muzha uyaramumaanathu.

(38:2) athin naalu moolaiga'lilum athanoadu eagamaayirukki'ra athin naalu kombuga'laiyum u'ndaakki, athai ve'ngalaththagattaal moodi,

(38:3) anthap peedaththin sagala pa'nimuttuga'laagiya saambal edukkaththakka sattiga'laiyum, kara'ndiga'laiyum, ki'n'niga'laiyum, mu'lthu'raduga'laiyum, neruppuch sattiga'laiyum u'ndaakkinaan; athin pa'nimuttuga'laiyellaam ve'ngalaththinaal pa'n'ninaan.

(38:4) valaippinnalpoan'ra oru ve'ngalach salladaiyaiyum balipeedaththi'rku u'ndaakki, athai anthap peedaththin sut'rukkuk keezhea paathi uyaraththil irukkaththakkathaaga vaiththu,

(38:5) antha ve'ngalach salladaiyin naalu moolaiga'lilum tha'nduga'laip paaychchugi'ratha'rku naalu va'laiyangga'lai vaarppiththu,

(38:6) anthath tha'nduga'laich seeththim maraththaal pa'n'ni, avaiga'lai ve'ngalaththagattaal moodi,

(38:7) balipeedaththai avaiga'laal sumakkaththakkathaaga, athin pakkangga'lilu'l'la va'laiyangga'lil paaychchinaan; balipeedaththai u'lve'livittup palagaiga'linaal seythaan.

(38:8) aasarippuk koodaaraththin vaasalil koottam koottamaayk koodina sthireega'lin tharppa'nangga'laalea, ve'ngalath thottiyaiyum athin ve'ngalap paathaththaiyum u'ndaakkinaan.

(38:9) piraagaaraththaiyum u'ndupa'n'ninaan. the'rkea thenthisaikku ethiraana piraagaaraththukkuth thiriththa melliya pagnchunoolaal neytha noo'ru muzha nee'lamaana thongguthiraiga'laich seythaan.

(38:10) avaiga'lin thoo'nga'l irubathu; avaiga'lin ve'ngalap paathangga'l irubathu; thoo'nga'lin kokkiga'lum avaiga'lin poo'nga'lum ve'l'li.

(38:11) vadapakkaththuth thongguthiraiga'l noo'ru muzham; avaiga'lin thoo'nga'l irubathu; avaiga'lin ve'ngalap paathangga'l irubathu; thoo'nga'lin kokkiga'lum poo'nga'lum ve'l'li.

(38:12) mea'rpakkaththuth thongguthiraiga'l aimbathu muzham; avaiga'lin thoo'nga'l paththu; avaiga'lin paathangga'l paththu; thoo'nga'lin kokkiga'lum avaiga'lin poo'nga'lum ve'l'li.

(38:13) sooriyan uthikki'ra thisaiyaagiya keezhppakkaththuth thongguthiraiga'l aimbathu muzham.

(38:14) orupu'raththuth thongguthiraiga'l pathinainthu muzham; avaiga'lin thoo'nga'l moon'ru; avaiga'lin paathangga'l moon'ru.

(38:15) piraagaaravaasalin orupu'raththukkuch sariyaaga ma'rupu'raththilum thongguthiraiga'l pathinainthu muzham; avaiga'lin thoo'nga'l moon'ru; avaiga'lin paathangga'l moon'ru.

(38:16) sut'ruppiraagaaraththuth thongguthiraiga'lellaam melliya pagnchunoolaal neyyappattirunthathu.

(38:17) thoo'nga'lin paathangga'l ve'ngalam; thoo'nga'lin kokkiga'lum poo'nga'lum ve'l'li; avaiga'lin kumizhga'lai moodiya thagadum ve'l'li; piraagaaraththin thoo'nga'lellaam ve'l'lippoo'nga'l poadappattavaiga'lumaayirunthathu.

(38:18) piraagaara vaasalin thongguthirai i'laneela noolaalum iraththaambaranoolaalum sivappunoolaalum thiriththa melliya pagnchunoolaalum seyyappatta visiththiraththaiyal vealaiyaayirunthathu; athin nee'lam irubathu muzham, athin agalamum uyaramum piraagaaraththin thongguthiraiga'lukkuch sariyaay ainthu muzham.

(38:19) avaiga'lin thoo'nga'l naalu; avaiga'lin ve'ngalap paathangga'l naalu; avaiga'lin kokkiga'l ve'l'li; avaiga'lin kumizhga'lai moodiya thagadum avaiga'lin poo'nga'lum ve'l'li.

(38:20) vaasasthalaththukkum piraagaaraththukkum sut'rilum iruntha mu'laiga'lellaam ve'ngalam.

(38:21) moaseayin katta'laippadi aasaariyanaana aaroanin kumaaranaagiya iththaamaarin kaiyilea leaviyarin oozhiyaththi'rken'ru e'n'nik kodukkappatta saadchiyin vaasasthalaththup poru'lga'lin thogai ithuvea.

(38:22) yoothaavin koaththiraththil oorin maganaagiya ooriyin kumaaran besaleyeal karththar moaseakkuk ka'rpiththathai ellaam seythaan.

(38:23) avanoadeakoodath thaa'n koaththiraththu agisaamaakin kumaaranaagiya agoaliyaab siththirak koththuvealaikkaaranum, vinoatha vealaiga'laich seygi'ra thozhilaa'liyum, i'laneelanoolaalum iraththaambaranoolaalum sivappunoolaalum melliya pagnchunoolaalum siththirath thaiyalvealai seygi'ravanumaayirunthaan.

(38:24) parisuththa sthalaththin vealaiga'l yaavat'ri'rkum kaa'nikkaiyaagak kodukkappattuch selavaana ponnellaam parisuththa sthalaththin seakkalinpadi irubaththonbathu thaalanthum ezhunoot'ru muppathu seakkal ni'raiyumaay irunthathu.

(38:25) sabaiyil e'n'nappattavarga'l koduththa ve'l'li parisuththa sthalaththin seakkalinpadi noo'ru thaalanthum, aayiraththezhunoot'ru ezhubaththainthu seakkal ni'raiyumaay irunthathu.

(38:26) e'n'nappattavarga'lin thogaiyil searntha irubathu vayathu mutha'rko'ndu atha'rku mea'rpatta aa'ruladchaththu moovaayiraththu ainnoot'ru aimbathu pearga'lil ovvoru thalaikku parisuththa sthalaththin seakkalinpadi araichseakkalaagiya bekkaa ennum vizhukkaadu searnthathu.

(38:27) antha ve'l'liyil noo'ru thaalanthu ve'l'liyinaal parisuththa sthalaththin paathangga'lum thiraiyin paathangga'lum vaarppikkappattathu; paathaththukku oru thaalanthu vizhukkaadu noo'ru paathangga'lukku noo'ru thaalanthu selavaayit'ru.

(38:28) antha aayiraththezhunoot'ru ezhubaththainthu seakkalaal thoo'nga'lukkup poo'nga'laip pa'n'ni, avaiga'lin kumizhga'laith thagaduga'laal moodi, avaiga'lukkup poo'nga'lai u'ndaakkinaan.

(38:29) kaa'nikkaiyaagach seluththappatta ve'ngalamaanathu ezhubathu thaalanthum ira'ndaayiraththu naanoo'ru seakkal ni'raiyumaay irunthathu.

(38:30) athinaalea aasarippuk koodaaravaasal ma'raivin paathangga'laiyum, ve'ngalap balipeedaththaiyum, athin ve'ngalach salladaiyaiyum, balipeedaththin sagala pa'nimuttuga'laiyum,

(38:31) sut'rup piraagaaraththin paathangga'laiyum, piraagaaravaasal ma'raivin paathangga'laiyum, vaasasthalaththin sagala mu'laiga'laiyum, sut'ruppiraagaaraththin sagala mu'laiga'laiyum pa'n'ninaan.


(39:1) karththar moaseakkuk ka'rpiththapadiyea, avarga'l i'laneelanoolaalum iraththaambaranoolaalum sivappunoolaalum parisuththa sthalaththil aaraathanai seygi'ratha'rku vea'ndiya vasthirangga'laiyum, aaroanukkup parisuththa vasthirangga'laiyum seythaarga'l.

(39:2) eaboaththaip ponninaalum i'laneelanoolaalum iraththaambaranoolaalum sivappu noolaalum thiriththa melliya pagnchunoolaalum seythaan.

(39:3) anthap ponnai, i'laneelanooloadum iraththaambaranooloadum sivappunooloadum melliya pagnchunooloadum searththu visiththiravealaiyaay neyyumpadikku, melliya thagaduga'laay adiththu, avaiga'laich sarigaiga'laagap pa'n'ninaarga'l.

(39:4) ira'ndu thoa'lga'linmealu'l'la athin ira'ndu munaiga'laiyum searththaarga'l; athu on'raay i'naikkappattirunthathu.

(39:5) antha eaboaththinmealirukkum visiththiramaana kachchai, antha vealaikku oppaagavea ponninaalum i'laneelanoolaalum iraththaambaranoolaalum sivappunoolaalum, thiriththa melliya pagnchunoolaalum, karththar moaseakkuk ka'rpiththapadiyea, seyyappattathu.

(39:6) israveal puththirarin naamangga'lai muththirai vettuvealaiyaagak koameathagak ka'rka'lil vetti, avaiga'laip pon kuva'laiga'lil pathiththaarga'l.

(39:7) karththar moaseakkuk ka'rpiththapadiyea, avaiga'l israveal puththiraraikku'riththu gnaabagakku'rik ka'rka'laayirukkumpadi eaboaththuth thoa'lga'linmeal avaiga'lai vaiththaan.

(39:8) maarppathakkaththai eaboaththin vealaikku oththa visiththiravealaiyaagap ponninaalum i'laneelanoolaalum iraththaambaranoolaalum sivappunoolaalum thiriththa melliya pagnchunoolaalum seythaan.

(39:9) antha maarppathakkaththaich sathuramum irattaiyumaaych seythu, oru jaa'n nee'lamum oru jaa'n agalamumaakki,

(39:10) athilea naalu paththi raththinakka'rka'laip pathiththaarga'l; muthalaam paththi pathmaraagamum pushparaagamum maa'nikkamum,

(39:11) ira'ndaam paththi maragathamum inthiraneelamum vachchiramum,

(39:12) moon'raam paththi kembum vaidooriyamum suganthiyum,

(39:13) naalaam paththi padigappachchaiyum koameathagamum yaspiyumaanathu. avaiga'l anthantha idangga'lilea pon kuva'laiga'lil pathikkappattirunthathu.

(39:14) inthak ka'rka'l israveal puththirarudaiya naamangga'linpadiyea pannira'ndum, avarga'ludaiya naamangga'lu'l'lavaiga'lumaayirunthathu; pannira'ndu koaththirangga'lil ovvoru koaththiraththin naamam ovvon'ril muththirai vettaay vettiyirunthathu.

(39:15) maarppathakkaththukku athin pakkangga'lilea pinnal vealaiyaana pasumpon sanggiliga'laiyum pa'n'ni,

(39:16) ira'ndu pon kuva'laiga'laiyum ira'ndu pon va'laiyangga'laiyum seythu, antha ira'ndu va'laiyangga'lai maarppathakkaththin ira'ndu pakkaththilum vaiththu,

(39:17) ponninaal seytha pinnal vealaiyaana antha ira'ndu sanggiliga'laiyum maarppathakkaththin pakkangga'lil irukki'ra ira'ndu va'laiyangga'lilum maatti,

(39:18) pinnal vealaiyaana avvira'ndu sanggiliga'lin ira'ndu nuniga'laiyum eaboaththin thoa'lpu'raththuth thu'nduga'lmeal munpu'raththil irukki'ra ira'ndu kuva'laiga'lilum maattinaarga'l.

(39:19) pinnum ira'ndu va'laiyangga'laip pa'n'ni, avaiga'lai eaboaththin keezhppu'raththi'rku ethiraana maarppathakkaththin mat'ra ira'ndu pakkangga'lilum athin oaraththil vaiththu,

(39:20) vea'rea ira'ndu pon va'laiyangga'laiyum pa'n'ni, avaiga'lai eaboaththin munpu'raththin ira'ndu keezhppakkangga'lil athin i'naippukku ethiraagavum, eaboaththin visiththiramaana kachchaikku mealaagavum vaiththu,

(39:21) maarppathakkam eaboaththin visiththiramaana kachchaikku mealaaga irukkumpadikkum, eaboaththilirunthu neenggippoagaathapadikkum, athai athin va'laiyangga'laal eaboaththin va'laiyangga'loadea i'laneela naadaavinaalea, karththar moaseakkuk ka'rpiththapadiyea, kattinaarga'l.

(39:22) eaboaththin keezh anggiyai muzhuvathum i'laneelanoolaal neythaan.

(39:23) anggiyin naduvil maarkkavasath thuvaaraththukku oppaaga oru thuvaaramum, athu kizhiyaathapadi anthath thuvaaraththaich sut'rilum oru naadaavum thaiththirunthathu.

(39:24) anggiyin keezh oarangga'lil thonggaththakkathaagath thiriththa i'laneelanoolum iraththaambaranoolum sivappunoolumaana vealaiyaaga maatha'lampazhangga'laip pa'n'ni,

(39:25) pasumponninaal ma'niga'laiyum pa'n'ni, antha ma'niga'lai anggiyin oarangga'lil sut'rilum maatha'lampazhangga'lin idaiidaiyea thonggavaiththaarga'l.

(39:26) karththar moaseakkuk ka'rpiththapadiyea aaraathanaikkuriya anggiyin oaraththaich sut'rilum, oru ma'niyum oru maatha'lampazhamum, oru ma'niyum oru maatha'lampazhamumaay irunthathu.

(39:27) aaroanukkum avan kumaararukkum melliya pagnchunoolaal nesavuvealaiyaana anggiga'laiyum,

(39:28) melliya pagnchunoolaal paagaiyaiyum, alanggaaramaana kullaakka'laiyum, thiriththa melliya sa'nalnoolaal salladangga'laiyum,

(39:29) thiriththa melliya pagnchunoolaalum i'laneelanoolaalum iraththaambaranoolaalum sivappunoolaalum siththirath thaiyalvealaiyaana idaikkachchaiyaiyum, karththar moaseakkuk ka'rpiththapadiyea, seythaarga'l.

(39:30) parisuththa kireedaththin pattaththaiyum pasumponninaalea pa'n'ni, karththarukkup parisuththam ennum ezhuththukka'lai athilea muththirai vettaaga vetti,

(39:31) athai uyarap paagaiyinmeal kattumpadi, karththar moaseakkuk ka'rpiththapadiyea, i'laneela naadaavinaal kattinaarga'l.

(39:32) ippadiyea aasarippuk koodaaramaagiya vaasasthalaththin vealaiyellaam mudinthathu; karththar moaseakkuk ka'rpiththapadiyellaam israveal puththirar seythaarga'l.

(39:33) pinbu, vaasasthalaththai moaseayinidaththil ko'nduvanthaarga'l; koodaaraththaiyum, atha'rkuriya ellaap pa'nimuttuga'laiyum, athin thu'raduga'laiyum, athin palagaiga'laiyum, athin thaazhppaa'lga'laiyum, athin thoo'nga'laiyum, athin paathangga'laiyum,

(39:34) sivappuththeerntha aattukkadaaththoal moodiyaiyum, thagasuththoal moodiyaiyum, ma'raivin thiraichseelaiyaiyum,

(39:35) saadchippettiyaiyum, athin tha'nduga'laiyum, kirubaasanaththaiyum,

(39:36) meajaiyaiyum, athin ellaap pa'nimuttuga'laiyum, samugaththappangga'laiyum,

(39:37) suththamaana kuththuvi'lakkaiyum, varisaiyaay ozhunggupaduththappatta athin agalga'laiyum, athin ellaap pa'nimuttuga'laiyum, ve'lichchaththi'rku e'n'neyaiyum,

(39:38) po'rpeedaththaiyum, abisheagathailaththaiyum, sugantha thoobavarkkaththaiyum, vaasasthalaththin vaasal thongguthiraiyaiyum,

(39:39) ve'ngalap balipeedaththaiyum, athin ve'ngalach salladaiyaiyum, athin tha'nduga'laiyum, athin sagala pa'nimuttuga'laiyum, thottiyaiyum, athin paathaththaiyum,

(39:40) piraagaaraththin thongguthiraiga'laiyum, athin thoo'nga'laiyum, athin paathangga'laiyum, piraagaaraththu vaasal ma'raivaiyum, athin kayi'ruga'laiyum, athin mu'laiga'laiyum, aasarippuk koodaaramaana vaasasthalaththin vealaikkaduththa sagala pa'nimuttuga'laiyum,

(39:41) parisuththa sthalaththilea seyyum aaraathanaikkaduththa vasthirangga'laiyum, aasaariya oozhiyagnseygi'ra aaroanin parisuththa vasthirangga'laiyum, avan kumaararin vasthirangga'laiyum ko'nduvanthaarga'l.

(39:42) karththar moaseakkuk ka'rpiththapadiyellaam israveal puththirar sagala vealaiga'laiyum seythaarga'l.

(39:43) moasea antha vealaiga'laiyellaam paarththaan; karththar ka'rpiththapadiyea athaich seythirunthaarga'l. moasea avarga'lai aaseervathiththaan.


(40:1) karththar moaseayai noakki:

(40:2) nee muthalaam maatham muthal theathiyil aasarippuk koodaaraththin vaasasthalaththai sthaabanampa'n'nu.

(40:3) athilea saadchippettiyai vaiththu, pettiyaith thiraiyinaal ma'raiththu,

(40:4) meajaiyaik ko'nduvanthu, athil vaikkavea'ndiyathaik kiramamaay vaiththu, kuththuvi'lakkaik ko'nduvanthu, athin vi'lakkuga'lai eat'ri,

(40:5) pon thoobapeedaththaich saadchippettikku munnea vaiththu, vaasasthalaththu vaasalin thongguthiraiyaith thookkivaikkakkadavaay.

(40:6) pinbu, thagana balipeedaththai aasarippuk koodaaramaagiya vaasasthalaththin vaasalukku munbaaga vaiththu,

(40:7) thottiyai aasarippuk koodaaraththukkum balipeedaththukkum naduvea vaiththu, athilea tha'n'neer vaarththu,

(40:8) sut'rup piraagaaraththai ni'ruththi, piraagaaravaasal thongguthiraiyaith thookkivaiththu,

(40:9) abisheaga thailaththai eduththu, vaasasthalaththaiyum athilu'l'la yaavaiyum abisheagampa'n'ni, athaiyum athilu'l'la sagala pa'nimuttuga'laiyum parisuththappaduththuvaayaaga; appozhuthu parisuththamaayirukkum.

(40:10) thaganabalipeedaththaiyum athin sagala pa'nimuttuga'laiyum abisheagampa'n'ni, athaip parisuththappaduththuvaayaaga; appozhuthu athu magaa parisuththamaana balipeedamaayirukkum.

(40:11) thottiyaiyum athin paathaththaiyum abisheagampa'n'ni, parisuththappaduththuvaayaaga.

(40:12) pinbu aaroanaiyum avan kumaararaiyum aasarippuk koodaaravaasalil varachseythu, avarga'lai jalaththinaal snaanampa'n'nuviththu,

(40:13) aaroanukkup parisuththa vasthirangga'lai uduththi, enakku aasaariya oozhiyam seyyumpadikku avanai abisheagampa'n'ni, avanaip parisuththappaduththuvaayaaga.

(40:14) avan kumaararaiyum varachseythu, avarga'lukku anggiga'lai uduththi,

(40:15) avarga'l enakku aasaariya oozhiyam seyyumpadi, avarga'laiyum, avarga'l thagappanai abisheagampa'n'ninapadiyea, abisheagampa'n'nuvaayaaga; avarga'l pe'rum antha abisheagam thalaimu'raithoa'rum niththiya aasaariyaththuvaththukku eathuvaayirukkum en'raar.

(40:16) karththar thanakkuk ka'rpiththapadiyellaam moasea seythaan.

(40:17) ira'ndaam varusham muthalaam maatham muthal theathiyil vaasasthalam sthaabanampa'n'nappattathu.

(40:18) moasea koodaaraththai eduppiththaan; avan athin paathangga'lai vaiththu, athin palagaiga'lai ni'ruththi, athin thaazhppaa'lga'laip paaychchi, athin thoo'nga'lai naatti,

(40:19) vaasasthalaththinmeal koodaaraththai viriththu, athinmeal koodaaraththin moodiyai, karththar thanakkuk ka'rpiththapadiyea poattaan.

(40:20) pinbu, karththar moaseakkuk ka'rpiththapadiyea, saadchippiramaa'naththai eduththu, athaip pettiyilea vaiththu, pettiyil tha'nduga'laippaaychchi, pettiyinmeal kirubaasana moodiyai vaiththu,

(40:21) pettiyai vaasasthalaththukku'l'lea ko'ndupoay, ma'raivin thiraichseelaiyaith thonggavaiththu, saadchippettiyai ma'raiththuvaiththaan.

(40:22) pinbu, karththar moaseakkuk ka'rpiththapadiyea, meajaiyai aasarippuk koodaaraththil vaasasthalaththin vadapu'ramaayth thiraikkup pu'rambaaga vaiththu,

(40:23) athinmeal karththarudaiya samugaththil appaththai varisaiyaaga adukki vaiththaan.

(40:24) pinbu, karththar moaseakkuk ka'rpiththapadiyea, kuththuvi'lakkai aasarippuk koodaaraththil meajaikku ethiraaga vaasasthalaththin thenpu'raththilea vaiththu,

(40:25) karththarudaiya sannithiyil vi'lakkuga'lai eat'rinaan.

(40:26) pinbu, karththar moaseakkuk ka'rpiththapadiyea, aasarippuk koodaaraththil thiraikku munbaagap po'rpeedaththai vaiththu,

(40:27) athinmeal suganthavarkkaththinaal thoobangkaattinaan.

(40:28) pinbu, karththar moaseakkuk ka'rpiththapadiyea, vaasasthalaththin thongguthiraiyaith thookkivaiththu,

(40:29) thaganabalipeedaththai aasarippuk koodaaramaana vaasasthalaththin vaasalukku munbaaga vaiththu, athinmeal sarvaangga thaganabaliyaiyum poajanabaliyaiyum seluththinaan.

(40:30) avan aasarippuk koodaaraththukkum balipeedaththukkum naduvea thottiyai vaiththu, kazhuvugi'ratha'rku athilea tha'n'neer vaarththaan.

(40:31) avvidaththilea moaseayum aaroanum avan kumaararum thangga'l kaiga'laiyum kaalga'laiyum kazhuvinaarga'l.

(40:32) karththar moaseakkuk ka'rpiththapadiyea, avarga'l aasarippuk koodaaraththukku'l'lea piraveasikki'rapoathum, balipeedaththa'ndaiyil searugi'rapoathum, avarga'l kazhuvikko'l'luvaarga'l.

(40:33) pinbu, avan vaasasthalaththaiyum balipeedaththaiyum sut'rip piraagaaraththai ni'ruththi, piraagaaraththin thongguthiraiyaith thonggavaiththaan; ivvithamaay moasea vealaiyai mudiththaan.

(40:34) appozhuthu oru meagam aasarippuk koodaaraththai moodinathu; karththarudaiya magimai vaasasthalaththai nirappit'ru.

(40:35) meagam athinmeal thanggi, karththarudaiya magimai vaasasthalaththai nirappinathinaal, moasea aasarippuk koodaaraththukku'l piraveasikkakkoodaamal irunthathu.

(40:36) vaasasthalaththilirunthu meagam mealea ezhumbumpoathu, israveal puththirar pirayaa'nam pa'n'nap pu'rappaduvaarga'l.

(40:37) meagam ezhumbaathirunthaal, athu ezhumbum naa'lvaraikkum pirayaa'nam pa'n'naathiruppaarga'l.

(40:38) israveal vamsaththaar pa'n'num ellaap pirayaa'nangga'lilum avarga'lellaarudaiya ka'nga'lukkum piraththiyadchamaagap pagalil karththarudaiya meagamum, iravil akkiniyum, vaasasthalaththinmeal thanggiyirunthathu.